Zásady ochrany osobních údajů

Vítejte v Content Arcade, poskytovateli webu a aplikace Logo Maker („Logo Maker“, „my“ nebo „nás“). Tato stránka vysvětluje podmínky, za kterých můžete používat náš web, aplikační software a služby prostřednictvím vašeho prohlížeče nebo mobilního zařízení (společně naše „aplikace“). Stažením, přístupem nebo používáním aplikace dáváte najevo, že jste si přečetli, porozuměli jste a souhlasíte s tím, že budete vázáni touto smlouvou o podmínkách používání (dále jen „smlouva“) a shromažďováním a používáním vašich údajů, jak je stanoveno v nástroji Logo Maker. Zásady ochrany osobních údajů aplikace. Logo Maker si vyhrazuje právo provádět jednostranné úpravy těchto podmínek. Tato smlouva se vztahuje na všechny návštěvníky, uživatele a další, kteří si aplikaci stáhnou, přistupují k ní nebo ji používají (dále jen „uživatelé“).

PŘEČTĚTE SI PROSÍM TUTO SMLOUVU POZORNĚ, ABYSTE SE ZABEZPEČILI, ŽE KAŽDÉ USTANOVENÍ POROZUMÍTE. TATO DOHODA OBSAHUJE POVINNÉ ROZHODČÍ ROZHODNUTÍ O SPORECH. SOUHLASÍTE, ŽE SPORY MEZI VÁMI A APLIKACE LOGO MAKER BUDE ŘEŠENA VÁZANÍM, JEDNOTLIVÝM ROZHODČÍM A ZRUŠÍTE SVÉ PRÁVO ZÚČASTNIT SE ZÁKONA TŘÍDNÍ AKCE NEBO ROZHODČÍHO ROZHODČÍHO.

1. Používání naší aplikace

Logo Maker vám poskytuje aplikaci pro vytváření osobních log pomocí vlastních editačních komponent, a pokud se rozhodnete, pro přidání / úpravu log, která budou doprovázet vaše loga („Loga Logo Maker“).

A. Způsobilost

Aplikaci můžete používat, pouze pokud můžete se společností Logo Maker uzavřít závaznou smlouvu, a to pouze v souladu s touto smlouvou a všemi příslušnými místními, státními, národními a mezinárodními zákony, pravidly a předpisy. Jakékoli použití nebo přístup k aplikaci kýmkoli do 13 let je přísně zakázáno a je v rozporu s touto smlouvou. Aplikace není k dispozici žádným Uživatelům, kteří byli z aplikace dříve odstraněni společností Logo Maker.

Aplikace Logo Maker

S výhradou podmínek této smlouvy vám je tímto udělena nevýhradní, omezená, nepřenosná a volně odvolatelná licence k používání aplikace pro vaše osobní, soukromé, nekomerční použití a pouze v souladu s funkcemi Aplikace, jak ji prodává Logo Maker. Logo Maker si vyhrazuje všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena v aplikaci a IP Logo Maker (jak je definováno níže). Logo Maker může tuto licenci kdykoli ukončit z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu. Komerční použití. Aplikaci Logo Maker nesmíte používat ke komerčním účelům, pokud nejste držitelem autorských práv nebo pokud jste nezískali všechna nezbytná práva a licence k používání všech videí, hudebních děl, zvukových záznamů a dalšího materiálu, který tvoří váš uživatelský obsah, pro komerční účely.

C. Účty výrobce loga

Váš účet Logo Maker vám poskytuje přístup k aplikaci a funkcím, které můžeme čas od času zavést a udržovat a podle našeho výhradního uvážení. Připojením ke službě Logo Maker pomocí služby třetí strany nám dáváte oprávnění k přístupu a používání vašich informací z této služby, jak to tato služba povoluje, a k ukládání přihlašovacích údajů pro tuto službu. Účet jiného uživatele nikdy nesmíte používat bez svolení. Při vytváření účtu musíte uvést přesné a úplné informace. Jste výhradně zodpovědní za aktivitu, ke které na vašem účtu dochází, a musíte udržovat své heslo k účtu zabezpečené. Doporučujeme vám, abyste ve svém účtu používali „silná“ hesla (hesla, která používají kombinaci malých a velkých písmen, číslic a symbolů). O každém porušení zabezpečení nebo neoprávněném použití vašeho účtu musíte okamžitě upozornit Logo Maker. Logo Maker nenese odpovědnost za ztráty způsobené neoprávněným použitím vašeho účtu. Svůj uživatelský profil a způsob interakce s aplikací můžete ovládat změnou nastavení v mobilní aplikaci. Poskytnutím své e-mailové adresy Logo Maker souhlasíte s naším používáním e-mailovou adresu, abychom vám mohli zasílat oznámení související s aplikací, včetně veškerých oznámení vyžadovaných zákonem, místo komunikace poštovní poštou. Můžeme také použít vaši e-mailovou adresu k zasílání dalších zpráv, jako jsou změny funkcí aplikace a speciální nabídky .

D. Pravidla používání

Souhlasíte s tím, že se nebudete zapojovat do žádné z následujících zakázaných činností: (i) kopírování, distribuce nebo zveřejňování jakékoli části aplikace na jakémkoli médiu, mimo jiné včetně jakéhokoli automatizovaného nebo neautomatizovaného „škrábání“; (ii) používání jakéhokoli automatizovaný systém, mimo jiné včetně „robotů“, „pavouků“, „offline čteček“ atd., pro přístup k aplikaci způsobem, který na servery Logo Maker odesílá více žádostí, než kolik může člověk rozumně vyprodukovat za stejné období čas pomocí běžného on-line webového prohlížeče; (iii) přenos spamu, řetězových dopisů nebo jiných nevyžádaných e-mailů; (iv) pokus o narušení, narušení integrity nebo zabezpečení systému nebo dešifrování veškerých přenosů na nebo ze serverů se spuštěnou aplikací; (v) přijímání jakýchkoli opatření, která na naši infrastrukturu ukládají nebo mohou podle našeho vlastního uvážení uvalit nepřiměřené nebo nepřiměřeně velké zatížení; (vi) nahrávání neplatných dat, virů, červů nebo jiných softwarových agentů prostřednictvím aplikace; (vii) shromažďování nebo získávání jakýchkoli osobně identifikovatelných informací, včetně názvů účtů, z aplikace; (viii) používání aplikace pro jakékoli komerční účely, aniž by měla veškerá nezbytná práva a licence k uživatelskému obsahu; (ix) vydávání se za jinou osobu nebo jiné zkreslování vaší příslušnosti k osobě nebo subjektu, provádění podvodu, skrytí nebo pokus o skrytí vaší identity; (x) zasahování do řádného fungování aplikace; (xi) přístup k jakémukoli obsahu v aplikaci prostřednictvím jakékoli technologie nebo jiných prostředků než těch, které poskytuje aplikace; nebo (xii) obejití opatření, která můžeme použít k zabránění nebo omezení přístupu k aplikaci, mimo jiné včetně funkcí, které zabraňují nebo omezují použití nebo kopírování jakéhokoli obsahu nebo vynucují omezení používání aplikace nebo obsahu v ní. Můžeme bez předchozího upozornění změnit aplikaci, přestat poskytovat aplikaci nebo funkce aplikace, vám nebo uživatelům obecně, nebo vytvořit omezení používání aplikace. Můžeme trvale nebo dočasně ukončit nebo pozastavit váš přístup k aplikaci nebo smazat jakýkoli uživatelský obsah (jak je definováno níže), a to bez předchozího upozornění a odpovědnosti z jakéhokoli důvodu, včetně případů, kdy podle našeho výhradního rozhodnutí porušíte jakékoli ustanovení této smlouvy nebo bez důvod. Po ukončení z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu jste nadále vázáni touto smlouvou. Nesete výhradní odpovědnost za své chování a veškerá data, texty, soubory, informace, obrázky, fotografie, zvukové a videoklipy, zvukové nahrávky, hudební díla, vyprávění, autorská díla, odkazy a další obsah nebo materiály, které zadáte, zveřejníte nebo zobrazit na nebo prostřednictvím naší aplikace. Logo Maker nenese žádnou odpovědnost za jednání ve vztahu k vašemu používání naší aplikace.

2. Uživatelský obsah

Některé oblasti aplikace poskytují uživatelům možnost vytvářet, sdílet a zveřejňovat obsah, jako jsou profilové informace, videa, obrázky, hudební díla, zvukové nahrávky, text a další materiály použité k vytvoření loga, loga, komentářů, otázek a dalšího materiálu Logo Maker. nebo informace (jakékoli takové materiály, které Uživatel poskytuje, sdílí, odesílá, zobrazuje nebo jinak vytváří pomocí Aplikace, včetně Log Logo Maker vytvořených Uživatelem, jsou „Obsah uživatele“). Nárokujeme žádná vlastnická práva k obsahu uživatele vytvořenému vy. Logo Maker má právo (nikoli však povinnost) podle vlastního uvážení odstranit veškerý uživatelský obsah, který je uložen prostřednictvím aplikace.

Souhlasíte s tím, že nebudete zveřejňovat, ukládat, přenášet, vytvářet ani sdílet žádný Uživatelský obsah, který: (i) může vytvářet riziko újmy, ztráty, fyzického nebo duševního zranění, emocionálního utrpení, smrti, zdravotního postižení, znetvoření nebo fyzické či duševní nemoci vy, jakékoli jiné osobě nebo jakémukoli zvířeti; (ii) může vytvářet riziko jakékoli další ztráty nebo poškození jakékoli osoby nebo majetku; (iii) usiluje o poškození nebo vykořisťování dětí tím, že je vystavuje nevhodnému obsahu, žádá o údaje umožňující osobní identifikaci nebo jinak; (iv) může představovat nebo přispívat k trestnému činu nebo deliktu; (v) obsahuje jakékoli informace nebo obsah, který považujeme za nezákonný, škodlivý, urážlivý, rasově nebo etnicky urážlivý, pomlouvačný, porušující, narušující osobní soukromí nebo práva na publicitu, obtěžující, ponižující vůči ostatním lidem (veřejně či jinak), urážlivý, výhružné, vulgární nebo jinak nežádoucí; (vi) obsahuje jakékoli informace nebo obsah, který je nezákonný (včetně mimo jiné zveřejnění zasvěcených informací podle zákona o cenných papírech nebo obchodního tajemství jiné strany); nebo (vii) obsahuje jakékoli informace nebo obsah, který nemáte právo zpřístupnit na základě žádného zákona nebo na základě smluvních nebo fiduciárních vztahů. Souhlasíte s tím, že jakýkoli uživatelský obsah, který vytvoříte, uložíte nebo sdílíte, neporušuje a nebude porušovat práva třetích stran jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně jakýchkoli práv k duševnímu vlastnictví (jak je definováno níže) nebo práva na soukromí. Logo Maker si vyhrazuje právo, ale není povinen, odmítnout a / nebo odstranit jakýkoli uživatelský obsah, o kterém se společnost Logo Maker domnívá, že podle svého výhradního uvážení poruší tato ustanovení.

Pro účely této dohody se „právy duševního vlastnictví“ rozumějí všechna patentová práva, autorská práva, masková pracovní práva, morální práva, práva na reklamu, ochranné známky, práva na obchodní oblečení a ochranné známky služeb, goodwill, práva na obchodní tajemství a další práva duševního vlastnictví jak nyní mohou existovat nebo později vzniknou, a proto všechny žádosti a jejich registrace, obnovení a rozšíření podle zákonů kteréhokoli státu, země, území nebo jiné jurisdikce.

V souvislosti s vaším uživatelským obsahem potvrzujete, zastupujete a zaručujete následující:

  1. Odpověď: Váš uživatelský obsah a jeho používání v souladu s touto smlouvou a aplikací neporuší žádný zákon ani žádná práva jakékoli třetí strany, zejména práv duševního vlastnictví nebo práv na soukromí.
  2. Pokud používáte naši aplikaci pro jakékoli komerční účely a váš uživatelský obsah obsahuje jakýkoli materiál chráněný autorskými právy, který není vaším původním dílem nebo ve kterém jinak autorská práva nevlastníte, získali jste všechna práva, licence, souhlasy a oprávnění nezbytná k použití tohoto materiálu chráněného autorskými právy v souvislosti s vytvořením a / nebo šířením tohoto uživatelského obsahu pomocí aplikace.
  3. Logo Maker může vykonávat práva k vašemu uživatelskému obsahu udělená podle této smlouvy bez odpovědnosti za platbu jakýchkoli cechových poplatků, zbytků, plateb, poplatků nebo licenčních poplatků splatných podle jakékoli kolektivní smlouvy nebo jinak. Logo Maker nenese žádnou odpovědnost a nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli uživatelský obsah, který vy nebo jakýkoli jiný uživatel nebo třetí strana vytvoří, uloží, sdílí, zveřejní nebo odešle prostřednictvím aplikace. Za svůj uživatelský obsah a za důsledky jeho zveřejnění, publikování nebo sdílení nesete výlučnou odpovědnost a souhlasíte s tím, že jednáme pouze jako pasivní kanál pro vaši online distribuci a zveřejnění vašeho uživatelského obsahu. Pokud váš obsah porušuje tyto podmínky použití, můžete nést právní odpovědnost za tento obsah.
3. Udělení licence obsahu uživatele

Pokud sdílíte svůj uživatelský obsah se společností Logo Maker nebo propojíte svůj uživatelský obsah se společností Logo Maker ve službě třetí strany (například například použitím značky #LOGOMAKER na Instagramu nebo označení LOGOMAKER na Facebooku), výslovně udělujete a zastupujete a zaručujete, že máte všechna práva nezbytná k tomu, abyste společnosti Logo Maker poskytli bezplatnou, dílčí licenci, přenositelnou, trvalou, neodvolatelnou, nevýhradní, celosvětovou licenci k používání, reprodukci, úpravě, publikování, výpisu informací týkajících se, úprav, překladu , distribuujte, syndikujte, veřejně vystupujte, veřejně zobrazujte a vytvářejte odvozená díla veškerého takového uživatelského obsahu a vašeho jména, hlasu a / nebo podoby, které jsou obsaženy ve vašem uživatelském obsahu, zcela nebo zčásti a v jakékoli formě, médiu nebo technologie, ať již nyní známá nebo dále vyvinutá, pro použití v souvislosti s obchodem s App and Logo Maker's (a jeho nástupci a přidruženými společnostmi), mimo jiné včetně propagace a redistribuce části nebo celé naší App (a odvozených děl th ereof) v jakýchkoli mediálních formátech a prostřednictvím jakýchkoli mediálních kanálů.

4. Logo Maker

A. O

Tato aplikace vám umožňuje vytvářet osobní videopříběhy sekvenováním videoklipů, a pokud se rozhodnete, doprovázet je vaší hudbou nebo jinými zvuky. Aplikace může také poskytnout schopnost třetím stranám nabídnout vám hudební nebo zvukové klipy, které můžete použít při vytváření uživatelského obsahu. Celý svůj původní uživatelský obsah nadále vlastníte v jakýchkoli logech Logo Maker, která jste vytvořili. Nejste však vlastníkem žádné hudby, zvukových klipů, videa nebo jiného obsahu poskytovaného třetími stranami prostřednictvím aplikace, včetně jakéhokoli takového obsahu, který zahrnete do log Logo Maker, a můžete tento obsah použít pouze pro soukromé nekomerční účely a v rozsahu funkčnosti aplikace.

B. Sdílení loga tvůrce loga a uživatelského obsahu.

Loga Logo Maker a další uživatelský obsah můžete sdílet s ostatními prostřednictvím e-mailu, textových zpráv SMS nebo služeb třetích stran, jako jsou Instagram, Facebook, YouTube a Twitter. Logo Maker nemá žádnou kontrolu nad weby a službami třetích stran. Pokud se rozhodnete sdílet loga Logo Maker na ite nebo ve službě třetí strany, činíte tak na své vlastní riziko a berete na vědomí, že tato smlouva a zásady ochrany osobních údajů společnosti Logo Maker se na vaše používání těchto stránek nevztahují. Nesete výhradní odpovědnost za svá loga Logo Maker a jakékoli sdílení videí vámi nebo prostřednictvím vašeho účtu. Jste odpovědní za zajištění toho, že máte veškerá práva k duševnímu vlastnictví pro veškerý uživatelský obsah, který vytvoříte prostřednictvím aplikace Logo Maker pro komerční použití. Souhlasíte s tím, že Logo Maker nenese odpovědnost za jakékoli porušení jakýchkoli zákonů nebo práv třetích stran, mimo jiné včetně práv duševního vlastnictví, práv na soukromí a práv na publicitu vyplývajících z vašeho vytváření nebo používání jakéhokoli uživatelského obsahu nebo v souvislosti s ním. „a souhlasíte s tím, že budete bránit, odškodňovat a chránit Logo Maker před veškerou odpovědností vyplývající z vašeho přístupu nebo vytváření, používání nebo sdílení jakéhokoli uživatelského obsahu.

5. Mobilní software

A. Mobilní software

Můžeme zpřístupnit software pro přístup k aplikaci prostřednictvím mobilního zařízení („mobilní software“). Abyste mohli mobilní software používat, musíte mít mobilní zařízení kompatibilní s mobilním softwarem. Logo Maker nezaručuje, že mobilní software být kompatibilní s vaším mobilním zařízením. Logo Maker vám tímto uděluje nevýhradní, nepřenosnou a odvolatelnou licenci k použití kompilované kopie kódu mobilního softwaru pro jeden účet Logo Maker na jednom mobilním zařízení, které vlastníte nebo pronajímáte výhradně vy, pro vaše osobní použití. Nesmíte: (i) upravovat, rozebírat, dekompilovat nebo zpětně analyzovat mobilní software, s výjimkou případů, kdy takové omezení výslovně zakazuje zákon; (ii) pronajímat, pronajímat, půjčovat, dále prodávat, sublicencovat, distribuovat nebo jinak převést mobilní software na jakoukoli třetí stranu nebo použít mobilní software k poskytování sdílení času nebo podobných služeb pro jakoukoli třetí stranu; (iii) vytvářet jakékoli kopie mobilního softwaru; (iv) odstraňovat, obcházet, deaktivovat, poškodit nebo jinak int porušovat bezpečnostní funkce mobilního softwaru, funkce, které zabraňují nebo omezují použití nebo kopírování jakéhokoli obsahu přístupného prostřednictvím mobilního softwaru, nebo funkce, které vynucují omezení používání mobilního softwaru; nebo (v) smazat autorská práva a další upozornění na vlastnická práva na mobilní software. Berete na vědomí, že Logo Maker může čas od času vydávat upgradované verze mobilního softwaru a může automaticky elektronicky upgradovat verzi mobilního softwaru, kterou používáte ve svém mobilním zařízení. Souhlasíte s takovým automatickým upgradem na vašem mobilním zařízení a souhlasíte s tím, že na všechny takové upgrady se budou vztahovat podmínky této smlouvy. Na jakýkoli kód třetí strany, který může být začleněn do mobilního softwaru, se vztahuje příslušná licenční smlouva EULA s otevřeným zdrojovým kódem nebo licence třetí strany, pokud existuje, opravňující k použití takového kódu. Výše uvedeným poskytnutím licence není prodej mobilního softwaru nebo jakékoli jeho kopie a společnost Logo Maker nebo jeho partneři nebo dodavatelé třetích stran si ponechávají veškerá práva, nároky a podíly na mobilním softwaru (a jakékoli jejich kopii). Jakýkoli váš pokus o převod jakýchkoli práv, povinností nebo povinností z této smlouvy, s výjimkou případů výslovně stanovených v této smlouvě, je neplatný. Logo Maker si vyhrazuje všechna práva, která podle této smlouvy nejsou výslovně udělena. Mobilní software nemusí být exportován nebo reexportován do určitých zemí nebo k osobám nebo subjektům, které mají zakázán příjem exportu z Velké Británie. Na mobilní software se navíc mohou vztahovat zákony o dovozu a vývozu jiných zemí.

B. Mobilní software z iTunes.

Následující ustanovení se vztahuje na jakýkoli mobilní software, který získáte z iTunes Store („Software pocházející z iTunes“): Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tato Smlouva je výhradně mezi vámi a Logo Makerem, nikoli Apple, a že Apple nenese žádnou odpovědnost za iTunes - Získaný software nebo jeho obsah. Vaše používání softwaru získávaného iTunes musí být v souladu s podmínkami služby App Store. Berete na vědomí, že Apple nemá žádnou povinnost poskytovat jakékoli služby údržby a podpory týkající se softwaru získávaného iTunes. v případě, že software získaný iTunes nesplní jakoukoli příslušnou záruku, můžete to oznámit společnosti Apple a společnost Apple vám vrátí kupní cenu softwaru získaného iTunes; v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony bude mít společnost Apple žádná další záruční povinnost týkající se softwaru pocházejícího z iTunes a jakékoli další nároky, ztráty, závazky, škody, náklady nebo výdaje související s nedodržením jakéhokoli ujednání se bude řídit výhradně touto smlouvou a veškerými právními předpisy platnými pro Logo Maker jako poskytovatele softwaru. Berete na vědomí, že společnost Apple není odpovědná za řešení jakýchkoli tvrzení vás nebo jakékoli třetí strany týkajících se softwaru získaného iTunes nebo vašeho vlastnictví a / nebo používání softwaru získaného iTunes, mimo jiné včetně: (i) odpovědnosti za produkt pohledávky; (ii) jakékoli tvrzení, že software pocházející z iTunes nesplňuje jakékoli příslušné právní nebo regulační požadavky; a (iii) nároky vyplývající z ochrany spotřebitele nebo obdobných právních předpisů; a všechna tato tvrzení se řídí výhradně touto Smlouvou a veškerými právními předpisy platnými pro Logo Maker jako poskytovatele softwaru. Berete na vědomí, že v případě, že jakákoli třetí strana prohlásí, že software pocházející z iTunes nebo vaše vlastnictví a používání softwaru pocházejícího z iTunes porušuje práva duševního vlastnictví této třetí strany, bude za vyšetřování výhradně odpovědná společnost Logo Maker, nikoli Apple. , obhajoba, vypořádání a vyřízení jakéhokoli takového porušení práva duševního vlastnictví v rozsahu požadovaném touto dohodou. Vy a tvůrce loga berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Apple a její dceřiné společnosti jsou třetími příjemci této smlouvy, pokud jde o vaši licenci na software pocházející z iTunes, a že na základě vašeho souhlasu s podmínkami této smlouvy společnost Apple mít právo (a bude se mít za to, že toto právo přijalo) vymáhat tuto Smlouvu, pokud jde o vaši licenci na software pocházející z iTunes proti vám jakožto její třetí straně.

6. Naše vlastnická práva

Aplikace obsahuje materiál vlastněný nebo licencovaný společností Logo Maker („Logo Maker IP“). Logo Maker IP může být chráněno autorským právem, ochrannou známkou, patentem, obchodním tajemstvím a dalšími zákony a mezi vámi a společností Logo Maker vlastní a ponechává si všechna práva na Logo Maker IP. Neodstraníte, nezměníte ani nezakryjete žádná upozornění na autorská práva, ochranné známky, servisní značky ani jiná upozornění na vlastnická práva začleněná do aplikace nebo doprovázející aplikaci a nebudete reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, připravovat odvozená díla na základě, provádět, zobrazovat, publikovat, distribuovat, přenášet, vysílat, prodávat, licencovat nebo jinak využívat aplikaci. Název Logo Maker a loga jsou ochranné známky společnosti Logo Maker a nesmí být kopírovány, napodobovány nebo používány, zcela ani zčásti, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Logo Maker. Kromě toho jsou všechny záhlaví stránek, vlastní grafika, ikony tlačítek a skripty servisními značkami, ochrannými známkami nebo obchodními oděvy společnosti Logo Maker a nesmí být kopírovány, napodobovány nebo používány jako celek ani po částech bez předchozího písemného souhlasu společnosti Logo. Výrobce. Můžete se rozhodnout nebo vás můžeme vyzvat, abyste předložili komentáře nebo nápady týkající se aplikace, mimo jiné včetně toho, jak vylepšit aplikaci nebo naše produkty („Myšlenky“). Odesláním jakéhokoli nápadu souhlasíte s tím, že vaše zveřejnění je bezdůvodné, nevyžádané a bez omezení a nebude ukládat Logo Maker žádnému svěřeneckému nebo jinému závazku a že můžeme tento nápad používat bez jakékoli další kompenzace pro vás a / nebo sdělit Idea nedůvěrným způsobem nebo jiným způsobem komukoli. Dále berete na vědomí, že přijetím vašeho podání se Logo Maker nezříká žádných práv k použití podobných nebo souvisejících nápadů, které dříve Logo Maker poznal nebo které vyvinuly jeho zaměstnanci nebo které byly získány z jiných zdrojů než vy.

7. Ochrana osobních údajů

Záleží nám na soukromí našich uživatelů. Berete na vědomí, že používáním aplikace souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich osobně identifikovatelných informací a souhrnných údajů, jak je uvedeno v našich zásadách ochrany osobních údajů, a se shromažďováním, používáním, přenosem a zpracováním vašich osobně identifikovatelných informací v Singapuru.

8. Zabezpečení

Logo Maker se stará o integritu a bezpečnost vašich osobních údajů. Nemůžeme však zaručit, že neoprávněné třetí strany nikdy nebudou schopny porazit naše bezpečnostní opatření nebo použít vaše osobní údaje k nesprávným účelům. Berete na vědomí, že své osobní údaje poskytujete na své vlastní riziko.

9. Odkaz třetí strany

Aplikace může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, inzerenty, služby, speciální nabídky nebo jiné události nebo aktivity, které nejsou vlastněny ani kontrolovány společností Logo Maker. Logo Maker nepodporuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za žádné takové stránky, informace, materiály, produkty nebo služby třetích stran. Pokud přistupujete na web třetí strany z aplikace, činíte tak na své vlastní riziko a rozumíte tomu, že tato smlouva a zásady ochrany osobních údajů výrobce loga se na vaše používání těchto stránek nevztahují. Výslovně zprošťujete Logo Maker veškeré odpovědnosti vyplývající z vašeho používání jakékoli webové stránky, služby nebo obsahu třetích stran. Kromě toho vaše jednání nebo účast na propagačních akcích inzerentů nalezených v aplikaci, včetně platby a dodání zboží a jakékoli další podmínky (například záruky), jsou výhradně mezi vámi a takovými inzerenty. Souhlasíte s tím, že Logo Maker nenese odpovědnost za žádné ztráty ani škody jakéhokoli druhu související s vaším jednáním s takovými inzerenty.

10. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že budete chránit, odškodňovat a udržovat neškodné Logo Maker a jeho dceřiné společnosti, agenty, poskytovatele licencí, manažery a další přidružené společnosti a jejich zaměstnance, dodavatele, agenty, vedoucí pracovníky a ředitele před a proti všem nárokům, škodám, povinnostem, ztráty, závazky, náklady nebo dluh a výdaje (mimo jiné včetně poplatků za právní zastoupení) vyplývající z: (i) vašeho používání a přístupu k aplikaci, včetně jakýchkoli dat nebo obsahu, který jste přenesli nebo obdrželi; (ii) vaše porušení kterékoli podmínky této smlouvy, mimo jiné včetně vašeho porušení kteréhokoli z výše uvedených prohlášení a záruk; (iii) vaše porušení jakéhokoli práva třetí strany, mimo jiné včetně jakéhokoli práva na soukromí nebo práva duševního vlastnictví; (iv) vaše porušení jakéhokoli platného zákona, pravidla nebo nařízení; (v) jakýkoli nárok na náhradu škody, která vznikne v důsledku jakéhokoli vašeho uživatelského obsahu, mimo jiné včetně jakéhokoli uživatelského obsahu nebo jakéhokoli, který je vytvořen, uložen, sdílen nebo odeslán prostřednictvím vašeho účtu; nebo (vi) přístup a používání aplikace jakoukoli jinou stranou s vaším jedinečným uživatelským jménem, ​​heslem nebo jiným příslušným bezpečnostním kódem.

11. Žádná záruka

APLIKACE SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“ A „JAK JE K DISPOZICI“. POUŽÍVÁNÍ APLIKACE JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉMU PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY JE APLIKACE POSKYTOVÁNA BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, BEZ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO ÚČELY. ŽÁDNÉ PORADENSTVÍ NEBO INFORMACE, ŽÁDNÉ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ, ZÍSKANÉ VÁM OD VÝROBCE LOGA NEBO PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE NEVYTVOŘÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, KTERÁ TUTO VÝSLOVNĚ NEUVEDÍ. BEZ OMEZENÍ PŘEDCHOZÍHO, VÝROBCE LOGA, JEJICH DODAVATELŮ, JEJICH SPOLEČNOSTÍ A JEJICH POSKYTOVATELŮ NEZARUČUJE, ŽE OBSAH JE PŘESNÝ, SPOLEHLIVÝ NEBO SPRÁVNÝ; ŽE APP splní VAŠE POŽADAVKY; ŽE APLIKACE BUDE K DISPOZICI V KAŽDÉM ZVLÁŠTNÍM ČASU NEBO UMÍSTĚNÍ, NEPŘERUŠENÉ NEBO BEZPEČNÉ; ŽE JAKÉKOLI VADY NEBO CHYBY BUDOU OPRAVENY; NEBO, ŽE APP JE BEZ VIRŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENTŮ. JAKÝKOLI OBSAH STAŽENÝ NEBO JINAK ZÍSKANÝ PROSTŘEDNICTVÍM POUŽÍVÁNÍ APLIKACE JE STAHOVÁNO NA VLASTNÍ RIZIKO A BUDETE ODPOVĚDNĚ ZA JAKOUKOLI POŠKOZENÍ VÁŠHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU NEBO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ NEBO ZTRÁTU DAT, KTERÉ Z VÝSLEDKU ZÍSKÁTE.

LOGO MAKER NEZARUČUJE, NESCHVÁLUJE, NEZARUČUJE NEBO NEPROVÁDĚJE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÝ PRODUKT NEBO SLUŽBU REKLAMOVANOU NEBO NABÍZENOU TŘETÍ STRANOU PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE LOGO MAKER NEBO JAKÝKOLI ZLIKOVANÝ WEB NEBO SLUŽBU NEBUDE NIC NEPOSKYTOVÁNO VÝROBCE LOGA MONITORUJTE JAKOUKOLI TRANSAKCI MEZI VÁMI A POSKYTOVATELI TŘETÍCH STRAN VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB.

SPOLKOVÉ PRÁVO, NĚKTERÉ STÁTY, PROVINCE A JINÁ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ NĚKTERÝCH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, TAKŽE NĚKTERÁ Z VÝŠE UVEDENÝCH OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

12. Omezení odpovědnosti

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ ŽÁDNÝ SPOLEČNOST, JEJÍ PŘÍSLUŠENCI, AGENTI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNÁVATELÉ, DODAVATELÉ NEBO POSKYTOVATELÉ LICENCE ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, TRESTNÉ, NEPŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZTRÁTA ZISKŮ, DOBRÉ VŮLE, POUŽITÍ, ÚDAJŮ NEBO JINÝCH NEHNUTEČNÝCH ZTRÁT, KTERÉ JSOU VÝSLEDKEM POUŽITÍ TÉTO APLIKACE NEBO NEMŮŽNOSTI POUŽITÍ. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE ZODPOVĚDNÝ VÝROBCE LOGA ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ, ZTRÁTU NEBO ZRANĚNÍ V DŮSLEDKU HACKINGU, TAMPINGU NEBO JINÉHO NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU NEBO POUŽITÍ APLIKACE NEBO VAŠEHO ÚČTU NEBO INFORMACÍ OBSAHUJÍCÍCH TAM.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉMU PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEVYDÁVÁ LOGO VÝROBCE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST NEBO ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI (I) CHYBY, CHYBY NEBO nepřesnosti OBSAHU; (II) OSOBNÍ ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ VLASTNICTVÍ, JAKÉKOLI JAKÉKOLI PŘÍRODY, V DŮSLEDKU VAŠEHO PŘÍSTUPU NEBO POUŽITÍ NAŠE APLIKACE; (III) JAKÝKOLI NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K NEBO POUŽÍVÁNÍ NAŠICH ZABEZPEČENÝCH SERVERŮ A / NEBO JAKÝCHKOLI A VŠECH OSOBNÍCH INFORMACÍ, KTERÉ JSOU UCHOVÁVÁNY; (IV) JAKÉKOLI PŘERUŠENÍ NEBO UKONČENÍ PŘENOSU DO APLIKACE NEBO Z APLIKACE; (V) JAKÉKOLI CHYBY, VÍRUSY, TROJANSKÉ KONĚ NEBO JAKO DALŠÍ, KTERÉ MOHOU BÝT PŘENOSY NEBO PROSTŘEDNICTVÍM VAŠE APLIKACE PŘEDÁVÁNY KAŽDOU TŘETÍ STRANOU; (VI) JAKÉKOLI CHYBY NEBO OMISE V JAKÉMKOLI OBSAHU NEBO ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ NÁSLEDUJÍCÍ V DŮSLEDKU POUŽITÍ JAKÉKOLI OBSAHU POSKYTNUTÉHO, EMAILOVANÉHO, PŘENOSENÉHO NEBO JINÉHO K DISPOZICI V APLIKACI; A / NEBO (VII) OBSAH UŽIVATELE NEBO DEFAMATORICKÉ, URČITÉ NEBO NELEGÁLNÍ CHOVÁNÍ JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY. ODPOVĚDNOST LOGO MAKER A (V PŘÍPADĚ PŘÍSLUŠNOSTI) ODPOVĚDNOST DODAVATELŮ, DŮSTOJCŮ, ŘEDITELŮ, ŘEDITELŮ, TVORCŮ, ZAMĚSTNÁVATELŮ A DODAVATELŮ LOGO MAKER VÁM NEBO JAKÉKOLI TŘETÍM STRANÁM V JAKÉKOLI OKOLNOSTI JE OMEZENA NA 1 $.

TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE VZTAHUJE, KDYŽ JE ÚDAJNÁ ODPOVĚDNOST ZALOŽENA NA SMLOUVĚ, PORUŠENÍ, NEGLIGENCI, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JAKÉMKOLI JINÉM ZÁKLADU, AŽ KDYŽ ZNOVU MOŽNOST TAKÉHO POŠKOZENÍ BUDE ZOBRAZENO VÝROBCE LOGA. PŘEDCHOZÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE VZTAHUJE NA NEJPLNĚJŠÍ ROZSAH POVOLENÝ ZÁKONEM V PŘÍSLUŠNÉ JURISDIKCI.

NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. TATO SMLOUVA VÁM DÁVÁ KONKRÉTNÍ PRÁVNÍ PRÁVA A MŮŽETE MÍT TAKÉ JINÁ PRÁVA, KTERÁ SE V RŮZNÝCH STÁTECH LIŠÍ. ODMÍTNUTÍ, VYLOUČENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI V RÁMCI TÉTO DOHODY SE NEVZTAHUJÍ NA ROZSAH ZAKÁZANÝ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY.

13. Rozhodné právo, rozhodčí řízení a skupinové žaloby / zproštění povinnosti soudce.

A. Rozhodné právo

Souhlasíte s tím, že: (i) aplikace bude považována pouze za založenou ve Velké Británii; a (ii) aplikace se považuje za pasivní, která nevyvolává osobní jurisdikci nad Logo Maker, ať už konkrétní nebo obecnou, v jurisdikcích jiných než Spojené království. Tato dohoda se řídí vnitřními hmotnými zákony Spojeného království, bez ohledu na zásady konfliktu zákonů. Strany berou na vědomí, že tato dohoda dokazuje transakci zahrnující mezistátní obchod.

B. Arbitráž

PŘEČTĚTE SI TENTO SEKCE POZORNĚ, PROTOŽE VYŽADUJE STRANY ROZHODNUTÍ O SVOJE SPORY A OMEZUJE SPRÁVCE, VE KTERÝCH MŮŽETE VYHLEDÁVAT OSVOBOZENÍ OD VÝROBCE LOGA. Veškeré spory vyplývající z nebo související s předmětem této dohody budou s konečnou platností vyřešeny arbitráží ve Velké Británii s použitím anglického jazyka v souladu s Arbitrážními pravidly a postupy Soudní arbitráže a mediace Services, Inc. (dále jen „JAMS“) poté v účinkem, jedním komerčním arbitrem se značnými zkušenostmi s řešením sporů o duševní vlastnictví a obchodní smlouvy, který bude vybrán z příslušného seznamu rozhodců JAMS v souladu s Rozhodčími pravidly a postupy JAMS. Převládající strana v jakémkoli rozhodčím nebo jiném řízení podle této dohody má nárok na náhradu svých přiměřených výdajů (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, poplatků za soudní znalce a všech dalších výdajů), které v souvislosti s tím vzniknou. Takto vydaný rozsudek lze vynést u soudu s příslušností nebo přihláškou může být tomuto soudu předloženo k soudnímu přijetí jakéhokoli nálezu a příkazu en vynucení, podle okolností. Bez ohledu na výše uvedené má každá strana právo podat žalobu u soudu příslušné jurisdikce na zdržení se jednání nebo jinou spravedlivou nápravu až do konečného rozhodnutí rozhodce. Pro všechny účely této dohody se parity připojují k výlučné jurisdikci a místu konání u soudů v Singapuru. Používání těchto stránek není povoleno v žádné jurisdikci, která neprovádí všechna ustanovení Smlouvy, mimo jiné včetně této části. Vy a tvůrce loga souhlasíte s tím, že jakákoli příčina jednání vyplývající z aplikace nebo související s aplikací (včetně, ale nikoli výhradně, služeb poskytovaných nebo zpřístupněných v této aplikaci) nebo této smlouvy musí být zahájena do (1) roku od vzniku příčiny akce ; jinak je taková příčina akce trvale blokována. Pokud budete mít spor s jedním nebo více uživateli nebo s externí stranou, zbavujete Logo Maker (a jeho manažery, ředitele, agenty, dceřiné společnosti, společné podniky, tvůrce a zaměstnance) veškerých nároků, požadavků a škod (skutečných a následné) všeho druhu a povahy, známé i neznámé, podezřelé i netušící, zveřejněné i nezveřejněné, vyplývající z takových sporů nebo jakýmkoli způsobem s nimi spojené. Logo Maker doporučuje uživatelům hlásit spory mezi uživateli místním orgánům činným v trestním řízení, obecnému poštovnímu řediteli nebo případně certifikovanému subjektu zprostředkování nebo arbitráže. Společnost Logo Maker se ve prospěch uživatelů může pokusit uživatelům pomoci při řešení sporů. Logo Maker tak činí podle vlastního uvážení společnosti LOGOMAKER a Logo Maker nemá žádnou povinnost řešit spory mezi uživateli nebo mezi uživateli a externími stranami. Pokud se Logo Maker pokusí vyřešit spor, učiní tak v dobré víře pouze na základě zásad společnosti LOGOMAKER. Logo Maker nebude činit rozhodnutí týkající se právních záležitostí nebo nároků.

C. Zřeknutí se soudní žaloby / poroty

Content Arcade se věnuje ochraně bezpečnosti vašich informací BEZ ohledu na to, kde jste aplikaci získali pro osobní, komerční nebo jiné účely, SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VŠECHNY SPORY MEZI VAMI A Tvůrce loga budou vyřešeny vazbou, jednotlivcem a jednotlivým ARB A VÝROBCE LOGA SE TÝM ZRUŠÍ VÝSLOVNĚ ZPŮSOBENÉ ZKOUŠKY POROTOU. POŽADAVKY MŮŽETE PODÁVAT POUZE NA VLASTNÍ MĚSTO. NIKDY SE VÝROBCE TLOGA NEZÚČASTNÍTE AKCE TŘÍDY NEBO ROZHODČÍHO ROZHODČÍHO ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, NA KTERÉ SE TATO SMLOUVA VZTAHUJE. TAKÉ SOUHLASÍTE, ŽE SE NEMUSÍTE ZÚČASTNĚT NA POHLEDÁVKÁCH ZÍSKANÝCH SOUKROMÝM GENERÁLNÍM ADVOKÁTEM NEBO NA ZÁSTUPCOVÉ KAPACITĚ NEBO KONSOLIDOVANÝCH POHLEDECH ZÚČASTNĚNÝCH NA ÚČTU JINÉ OSOBY.

14. Obecně

A. Postoupení

Tato smlouva a jakákoli práva a licence udělené na jejím základě nemusí být vámi převedeny ani postoupeny, ale mohou být přiděleny společností Logo Maker bez omezení. Jakýkoli pokus o převod nebo postoupení v rozporu s těmito podmínkami bude neplatný.

Co by se stalo, kdyby Content Arcade zrušil můj účet?

V případě, že Content Arcade uzavře váš účet z důvodu porušení podmínek služby, můžete nás kontaktovat, pokud chcete požádat o vymazání vašich údajů. Naši administrátoři tyto žádosti zkontrolují v souladu s našimi právními povinnostmi.

B. Postupy oznamování a změny dohody

Společnost Logo Maker vám může zasílat oznámení, ať už jsou taková oznámení vyžadována zákonem nebo pro marketingové nebo jiné obchodní účely, prostřednictvím e-mailového upozornění, písemného oznámení nebo tištěné kopie nebo zveřejněním takového oznámení na našich webových stránkách, jak stanoví Logo Tvůrce podle našeho výhradního uvážení. Logo Maker si vyhrazuje právo určit formu a způsoby poskytování oznámení našim Uživatelům za předpokladu, že se můžete odhlásit z určitých způsobů oznámení popsaných v této Smlouvě. Logo Maker není zodpovědný za žádné automatické filtrování, které můžete vy nebo váš poskytovatel sítě použít na e-mailová oznámení zasílaná na e-mailovou adresu, kterou nám poskytnete. Společnost Logo Maker může podle svého výhradního uvážení tuto Smlouvu čas od času upravit nebo aktualizovat, takže byste měli tuto stránku pravidelně kontrolovat. Když podstatně změníme dohodu, aktualizujeme datum „poslední úpravy“ v dolní části této stránky. Vaše pokračující používání aplikace po jakékoli takové změně znamená váš souhlas s novými podmínkami používání. Pokud nesouhlasíte s žádnými z těchto podmínek ani s žádnými budoucími podmínkami použití, nepoužívejte aplikaci ani k ní nepřistupujte (ani k ní nepřistupujte).

C. Celá dohoda / oddělitelnost

Tato smlouva, spolu se všemi dodatky a dalšími dohodami, které můžete uzavřít se společností Logo Maker v souvislosti s aplikací, tvoří úplnou dohodu mezi vámi a společností Logo Maker týkající se aplikace. Pokud je kterékoli ustanovení této dohody považováno soudem s příslušnou jurisdikcí za neplatné, neplatnost takového ustanovení nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení této dohody, která zůstanou v plné platnosti a účinnosti, s výjimkou případu nevymahatelnosti univerzální žaloby pro skupinové žaloby / poroty bude celá rozhodčí smlouva nevymahatelná.

D. Žádná výjimka

Žádné vzdání se kteréhokoli ustanovení této dohody nebude považováno za další nebo pokračující vzdání se tohoto ustanovení nebo jakéhokoli jiného ustanovení a skutečnost, že LOGOMAKER neuplatní jakékoli právo nebo ustanovení podle této dohody, nebude znamenat vzdání se tohoto práva nebo ustanovení.

E. Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se této smlouvy nás prosím kontaktujte [email protected]. Tato dohoda byla naposledy změněna 19. 9. 18.

Zásady ochrany osobních údajů

Vítejte v Content Arcade, poskytovateli webu a mobilní aplikace LOGO MAKER („Logo Maker“, „my“ nebo „nás“). Logo Maker se zavazuje chránit soukromí všech návštěvníků, uživatelů a dalších, kteří přistupují k naší aplikaci („vy“ nebo „uživatelé“). Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na naši webovou stránku www.contentarcade.com a mobilní aplikaci Logo Maker pro mobilní zařízení iPhone, Android nebo Windows (souhrnně „aplikace Logo Maker“ nebo „aplikace“). Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na praktiky společností, které vlastníme, kontrolujeme nebo se kterými jsme spojeni pod společnou kontrolou. Přístupem nebo používáním naší služby dáváte najevo, že jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s naším shromažďováním, ukládáním, používáním a zveřejňováním vašich osobních údajů, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

1. INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Obvykle. Shromažďujeme osobní údaje od našich uživatelů, abychom vám mohli poskytnout osobní, užitečné a efektivní prostředí. Mezi kategorie informací, které shromažďujeme, patří:

Informace, které poskytnete. Můžeme shromažďovat a ukládat osobní údaje, které zadáte do naší Služby, nebo které nám poskytnete jiným způsobem, včetně vašeho jména, e-mailové adresy, čísla mobilního telefonu, uživatelského jména a hesla. Aby bylo možné vytvořit váš Logo Maker, aplikace přistupuje k vašim videím a hudební knihovně uložené ve vašem mobilním zařízení, na webech třetích stran, kde jsou uloženy, nebo na jiných místech, kde mohou být uloženy. Můžeme také shromažďovat veškerou komunikaci mezi použitím a Logo Makerem, jakož i veškeré informace, které poskytnete, pokud se účastníte jakýchkoli interaktivních funkcí aplikace (např. Her, soutěží, propagačních akcí, průzkumů atd.). Uživatelský obsah. Shromažďujeme vaše osobní údaje obsažené v jakémkoli uživatelském obsahu, který vytvoříte, sdílíte, ukládáte nebo odesíláte do aplikace, což může zahrnovat video nebo jiné obrazové soubory, hudební díla, zvukové nahrávky, vyprávění, písemné komentáře na fóru, informace, data, text, skripty , grafiky a interaktivní funkce generované, poskytované nebo jinak zpřístupněné společností Logo Maker. Informace, které dostáváme ze stránek sociálních sítí. Když komunikujete s naším webem prostřednictvím různých sociálních médií, například když se přihlašujete a sdílíte prostřednictvím Facebooku, Instagramu a dalších, můžeme obdržet informace ze sociální sítě, včetně informací o vašem profilu, profilovém obrázku, pohlaví, uživatelském jménu, ID uživatele přidruženého k váš účet na sociálních sítích, věkové rozmezí, jazyk, zemi, seznam přátel a jakékoli další informace, které povolíte sociální síti sdílet s třetími stranami. Údaje, které dostáváme, závisí na vašem nastavení ochrany osobních údajů v sociální síti. Před propojením nebo připojením k našemu webu nebo službě byste měli vždy zkontrolovat a v případě potřeby upravit nastavení ochrany osobních údajů na webových stránkách a službách třetích stran. Informace o ostatních. S vaším svolením může Logo Maker přistupovat k vašemu seznamu kontaktů dostupnému ve vašem mobilním zařízení, aby mohl sdílet vaše výtvory Logo Maker nebo pozvat své přátele a kontakty, aby se spojili s naší službou. Můžeme také shromažďovat informace o ostatních, pokud používáte naši službu k nahrávání, sdílení a / nebo distribuci uživatelského obsahu, který obsahuje informace o ostatních, včetně jejich jména, obrázků a online kontaktních údajů. Metadata. Logo Maker shromažďuje metadata spojená s uživatelským obsahem. Metadata obvykle sestávají z toho, jak, kdy, kde a kým byla část uživatelského obsahu shromážděna a jak byl tento obsah naformátován. Uživatelé mohou přidávat nebo mohou přidávat metadata přidaná do jejich uživatelského obsahu, včetně klíčových slov zveřejněných s fotografií nebo videem, včetně jmen, zeměpisných informací, komentářů nebo jiných údajů. Díky tomu budou vaše data vyhledatelnější a interaktivnější. Metadata však mohou být přístupná ostatním, pokud sdílíte uživatelský obsah s ostatními nebo na stránkách sociálních médií třetích stran.

Tyto informace používáme k provozování, údržbě a poskytování funkcí a funkcí aplikace a také k přímé komunikaci s vámi, jako je zasílání e-mailových zpráv a oznámení push, a umožnění sdílení vašich výtvorů na Aplikace s vašimi kontakty nebo weby sociálních médií. Můžeme vám také zasílat e-maily nebo zprávy týkající se služeb (např. Ověření účtu, potvrzení objednávek, změny nebo aktualizace funkcí aplikace, technická a bezpečnostní upozornění). Další informace o vašich předvolbách komunikace naleznete níže v části „Vaše volby týkající se vašich údajů“.

Používání souborů cookie a dalších technologií ke shromažďování informací.

Když navštívíte náš web nebo použijete naši službu, automaticky shromažďujeme určité typy informací o použití. Když navštívíte aplikaci, můžeme do vašeho počítače odeslat jeden nebo více souborů cookie - malý textový soubor obsahující řetězec alfanumerických znaků - který jednoznačně identifikuje váš prohlížeč a umožňuje nám rychleji se přihlásit a vylepšit vaši navigaci po webu. Cookie nám může také sdělit informace o tom, jak používáte aplikaci (např. Stránky, které prohlížíte, odkazy, na které klikáte, jak často přistupujete k aplikaci a další akce, které v aplikaci provádíte), a umožňuje nám sledovat vaše používání aplikace v průběhu času. Můžeme shromažďovat informace o souborech protokolu z vašeho prohlížeče nebo mobilního zařízení při každém přístupu k aplikaci. Informace o souboru protokolu mohou zahrnovat anonymní informace, jako je váš webový požadavek, adresa internetového protokolu („IP“), typ prohlížeče, informace o vašem mobilním zařízení, odkazující / výstupní stránky a adresy URL, počet kliknutí a způsob interakce s odkazy v aplikaci. , názvy domén, vstupní stránky, prohlížené stránky a další podobné informace. Můžeme použít jasné gify (známé také jako webové majáky), které se používají k anonymnímu sledování vzorců používání našich uživatelů online. Kromě toho můžeme také použít jasné gify v e-mailech založených na HTML zasílaných našim uživatelům za účelem sledování, které e-maily se otevírají a na které odkazy klikají příjemci. Tyto informace umožňují přesnější vytváření přehledů a vylepšení aplikace. Můžeme také shromažďovat analytická data nebo používat analytické nástroje třetích stran , které nám pomohou měřit trendy provozu a používání aplikace. Tyto nástroje shromažďují informace odeslané vaším prohlížečem nebo mobilním zařízením, včetně stránek, které navštěvujete, vašeho používání aplikací třetích stran a dalších informací, které vám u s při analýze a vylepšování aplikace.

Když přistupujete k naší aplikaci prostřednictvím mobilního zařízení nebo prostřednictvím něj, můžeme obdržet nebo sbírat a ukládat jedinečná identifikační čísla spojená s vaším zařízením („ID zařízení“), mobilního operátora, typ a výrobce zařízení, telefonní číslo a, v závislosti na vašem nastavení mobilního zařízení, údaje o vaší geografické poloze, včetně GPS souřadnic (např. zeměpisná šířka a / nebo délka) nebo podobné informace týkající se polohy vašeho mobilního zařízení.

Údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie, souboru protokolu, identifikátorů zařízení, údajů o poloze a vymazání údajů gif používáme nebo můžeme použít k: (a) zapamatování informací, abyste je při své návštěvě nebo při příští návštěvě nemuseli znovu zadávat stránka; b) poskytovat vlastní přizpůsobený obsah a informace, včetně reklamy; (c) poskytovat a sledovat účinnost naší Služby; (d) sledovat agregované metriky, jako je celkový počet návštěvníků, provoz, využití a demografické vzorce na našich webových stránkách a v naší službě; e) diagnostikovat nebo řešit technologické problémy; a (f) jinak plánovat a vylepšovat naše služby.

2. SDÍLENÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ SE TŘETÍMI STRANAMI

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v případech popsaných níže. Další informace o vašich možnostech týkajících se vašich informací naleznete níže v části „Vaše volby týkající se vašich informací“.

Můžeme také sdílet vaše osobní údaje s:

Další společnosti vlastněné nebo pod společným vlastnictvím jako Logo Maker, což zahrnuje také naše dceřiné společnosti (tj. Jakoukoli organizaci, kterou vlastníme nebo kontrolujeme) nebo naši hlavní holdingovou společnost (tj. Jakoukoli organizaci, která nás vlastní nebo ovládá) a jakékoli dceřiné společnosti, které vlastní. Tyto společnosti budou používat vaše osobní údaje stejným způsobem, jakým můžeme podle těchto zásad;

Prodejci, konzultanti a další poskytovatelé služeb třetích stran, kteří poskytují služby naším jménem, ​​aby pro nás mohli vykonávat svou práci, což může zahrnovat identifikaci a poskytování cílené reklamy, plnění obsahu nebo služeb nebo poskytování analytických služeb; Naši obchodní partneři, kteří vám společně s námi nabízejí službu, například při pořádání sponzorované soutěže nebo propagace;

Třetí strany, o kterých si myslíme, že vám mohou nabídnout produkty nebo služby, které se vám mohou líbit;

Třetí strany na vaši žádost. Můžete mít například možnost sdílet loga Logo Maker se svými přáteli prostřednictvím e-mailu, textu SMS nebo různých webů sociálních médií;

Veřejnost na vaši žádost. Pokud provádíte interakci s naším webem nebo aplikací na sociálních médiích, například označením svých videí #LOGOMAKER na Instagramu, bude tato část uživatelského obsahu propojena s nástrojem Logo Maker na našem webu nebo s profily sociálních médií a Logo Maker může váš uživatelský obsah veřejně zobrazit. ;

Další strany v souvislosti s jakoukoli transakcí společnosti, jako je fúze, prodej majetku nebo akcií společnosti, reorganizace, financování, změna kontroly nebo získání celého nebo části našeho podnikání jinou společností nebo třetí stranou nebo v případě bankrotu nebo související nebo podobné řízení; a Třetí strany, jak je požadováno (i) uspokojit jakýkoli platný zákon, nařízení, předvolání k soudu / soudní příkaz, právní proces nebo jiný požadavek vlády, (ii) prosazovat naši dohodu o podmínkách používání, včetně vyšetřování jejich možného porušení, (iii) vyšetřovat a bránit se proti jakýmkoli tvrzením nebo tvrzením třetích stran, (iv) chránit před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti Logo Makeru, jeho uživatelů nebo veřejnosti, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon, a (v) detekovat, předcházet nebo jinak řešit trestné činy (včetně podvodu nebo pronásledování), bezpečnostní nebo technické problémy.

Můžeme také sdílet informace s ostatními v agregované a anonymní podobě, která vás přiměřeně neidentifikuje přímo jako jednotlivce.

3. VAŠE VÝBĚR TÝKAJÍCÍ SE VAŠICH INFORMACÍ

Marketingová komunikace. Pokud si nepřejete dostávat propagační e-maily, můžete v propagační e-mailové komunikaci kliknout na tlačítko „odhlásit se“. Upozorňujeme, že nemáte povolení odhlásit nebo odhlásit nepropagační zprávy týkající se vašeho účtu, jako je ověření účtu, heslo nebo požadavky na místní čísla, potvrzení objednávek, změny nebo aktualizace funkcí aplikace nebo technická a bezpečnostní upozornění.

Internetová reklama. Můžeme povolit třetím stranám online inzertní sítě, aby v průběhu času shromažďovaly informace o vašem používání našich webových stránek, aby mohly v naší aplikaci i na jiných webových stránkách nebo v aplikacích přehrávat nebo zobrazovat reklamy, které by mohly souviset s vašimi zájmy. Informace, které sdílíme, jsou obvykle poskytovány prostřednictvím souborů cookie nebo podobných technologií sledování. Jediným způsobem, jak se úplně „odhlásit“ ze shromažďování jakýchkoli informací prostřednictvím souborů cookie nebo jiné technologie sledování, je aktivně spravovat nastavení ve vašem prohlížeči nebo mobilním zařízení. Pokyny k odstranění naleznete v technických informacích vašeho prohlížeče nebo mobilního zařízení. a deaktivujte soubory cookie a další nástroje pro sledování / nahrávání. (Chcete-li se dozvědět více o souborech cookie, vymazat gif / webové majáky a související technologie, můžete navštívit http://www.allaboutcookies.org a / nebo online zdroje iniciativy Network Advertising Initiative. , na http://www.networkadvertising.org). V závislosti na vašem mobilním zařízení možná nebudete moci ovládat sledovací technologie prostřednictvím nastavení.

Uchovávání údajů: Vaše údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud bude váš účet aktivní nebo podle potřeby, abychom vám mohli poskytovat služby. Po ukončení nebo deaktivaci vašeho účtu může společnost Logo Maker uchovávat informace (včetně obsahu uživatele) po komerčně přiměřenou dobu pro účely zálohování, archivace nebo auditu. Pokud si přejete smazat svůj účet, kontaktujte nás na [email protected]. Uvědomte si, že nebudeme moci smazat žádný obsah, který jste sdíleli s ostatními nebo s weby sociálních médií.

4. BEZPEČNOST A SKLADOVÁNÍ INFORMACÍ

Logo Maker se stará o bezpečnost vašich informací a používá komerčně přiměřená fyzická, administrativní a technologická zabezpečení k zachování integrity a bezpečnosti všech informací, které shromažďujeme a které sdílíme s našimi poskytovateli služeb. Žádný bezpečnostní systém však není neproniknutelný a nemůžeme 100% zaručit bezpečnost našich systémů. V případě, že dojde k narušení jakýchkoli informací pod naší kontrolou v důsledku narušení bezpečnosti, podnikneme přiměřené kroky k prošetření situace a případně upozorníme ty osoby, jejichž informace mohly být ohroženy, a podnikneme další kroky v souladu s veškeré příslušné zákony a předpisy. Vaše informace shromážděné prostřednictvím aplikace mohou být uloženy a zpracovány v Singapuru nebo v jakékoli jiné zemi, ve které Logo Maker nebo jeho dceřiné společnosti, přidružené společnosti nebo poskytovatelé služeb udržují zařízení. Pokud se nacházíte v Evropské unii nebo jiných regionech s právními předpisy upravujícími shromažďování a používání údajů, které se mohou lišit od zákonů Spojeného království, vezměte prosím na vědomí, že můžeme přenášet informace, včetně osobních údajů, do země a jurisdikce, která nemá stejnou ochranu údajů zákonů ve vaší jurisdikci a souhlasíte s přenosem informací do Velké Británie nebo jiné země, ve které společnost nebo její mateřská společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti nebo poskytovatelé služeb udržují zařízení a použití a zveřejnění informací o vás, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

5. OSOBY DO VĚKU 13

Logo Maker vědomě neshromažďuje ani nepožaduje žádné informace od osob mladších 13 let ani vědomě neumožňuje těmto osobám registrovat se do aplikace. Aplikace a její obsah nesměřují na děti mladší 13 let. V případě, že zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od dítěte mladšího 13 let bez souhlasu rodičů, tyto informace co nejdříve vymažeme. Pokud si myslíte, že můžeme mít nějaké informace shromážděné od dítěte mladšího 13 let, kontaktujte nás na adrese [email protected]

6. ODKAZY NA WEBY TŘETÍCH STRAN

Aplikace mohou obsahovat odkazy na webové stránky našich obchodních partnerů, inzerentů a stránky sociálních médií třetích stran a ze stránek třetích stran. Pokud kliknete na odkaz na některý z těchto webů, vezměte prosím na vědomí, že tyto weby mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a že za jejich zásady nepřijímáme žádnou odpovědnost ani odpovědnost. Než odešlete jakékoli informace na tyto webové stránky, zkontrolujte jednotlivé zásady.

7. AKTUALIZACE TÉTO POLITIKY

Vyhrazujeme si právo tyto zásady čas od času upravit. Provedeme-li v těchto zásadách jakékoli změny, změníme níže uvedené datum „Poslední revize“ a aktualizované zásady zveřejníme na této stránce.

8. KONTAKTUJTE NÁS

438, Streatham High Road London, UK. SW16 3PX

Pokud máte ohledně těchto zásad jakékoli dotazy, kontaktujte nás na adrese [email protected]

9. POSLEDNÍ DATUM REVIZE

Tato politika byla naposledy revidována a účinná od 21. srpna 2019