Polityka prywatności

Witamy w Content Arcade, dostawcy witryny i aplikacji Logo Maker („Logo Maker”, „my” lub „nas”). Ta strona wyjaśnia warunki, na jakich możesz korzystać z naszej strony internetowej, oprogramowania i usług za pośrednictwem przeglądarki lub urządzenia mobilnego (łącznie zwane naszą „Aplikacją”). Pobierając, uzyskując dostęp do Aplikacji lub korzystając z niej, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania („Umowa”) oraz na gromadzenie i wykorzystywanie twoich informacji, jak określono w narzędziu do tworzenia logo. Polityka prywatności aplikacji. Logo Maker zastrzega sobie prawo do jednostronnych zmian niniejszych warunków. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które pobierają, uzyskują dostęp lub używają Aplikacji („Użytkownicy”).

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ, ABY ZROZUMIEĆ KAŻDĄ POSTANOWIENIE. NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA OBOWIĄZKOWY ARBITRAŻ ROZSTRZYGANIA SPORÓW. ZGADZASZ SIĘ, ŻE SPORY MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A APLIKACJĄ LOGO MAKER ZOSTANĄ ROZSTRZYGANE NA PODSTAWIE WIĄŻĄCEGO, INDYWIDUALNEGO ARBITRAŻU ORAZ ZRZEKAJĄ SIĘ PAŃSTWO PRAWA UCZESTNICTWA W PRAWIE ZBIOROWYM LUB ARBITRAŻU OGÓLNYM.

1. Korzystanie z naszej aplikacji

Logo Maker udostępnia aplikację umożliwiającą tworzenie osobistych logo za pomocą niestandardowych komponentów do edycji oraz, jeśli zdecydujesz się, dodawać / edytować logo, które będą towarzyszyć Twoim logo („Logo programu Logo Maker”).

A. Kwalifikowalność

Możesz korzystać z Aplikacji tylko wtedy, gdy możesz zawrzeć wiążącą umowę z Logo Maker i tylko zgodnie z niniejszą Umową i wszystkimi obowiązującymi lokalnymi, stanowymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami, zasadami i regulacjami. Jakiekolwiek użycie lub dostęp do Aplikacji przez osoby poniżej 13 roku życia jest surowo zabronione i stanowi naruszenie niniejszej Umowy. Aplikacja nie jest dostępna dla żadnego Użytkownika, który został wcześniej usunięty z Aplikacji przez Kreatora Logo.

B. Aplikacja do tworzenia logo

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, niniejszym otrzymujesz niewyłączną, ograniczoną, nieprzenoszalną, swobodnie odwoływalną licencję na korzystanie z Aplikacji do osobistego, prywatnego, niekomercyjnego użytku i tylko zgodnie z cechami Aplikacja sprzedawana przez Logo Maker. Logo Maker zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie w Aplikacji i IP Logo Maker (zgodnie z definicją poniżej). Logo Maker może wypowiedzieć tę licencję w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez powodu. Użytek komercyjny. Nie możesz używać Aplikacji Logo Maker do celów komercyjnych, chyba że jesteś właścicielem praw autorskich lub nie posiadasz wszystkich niezbędnych praw i licencji do wykorzystywania w celach komercyjnych wszystkich filmów, utworów muzycznych, nagrań dźwiękowych i innych materiałów, które składają się na Twoje Treści użytkownika.

C. Konta w programie Logo Maker

Twoje konto Kreatora logo zapewnia dostęp do Aplikacji i funkcji, które możemy okresowo ustalać i utrzymywać według naszego wyłącznego uznania. Łącząc się z Logo Maker z usługą strony trzeciej, dajesz nam pozwolenie na dostęp i używanie twoich informacji z tej usługi zgodnie z tą usługą, a także do przechowywania twoich danych logowania do tej usługi. Nigdy nie możesz używać konta innego użytkownika bez pozwolenia. Tworząc konto, musisz podać dokładne i pełne informacje. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za działania, które mają miejsce na Twoim koncie i musisz zabezpieczyć swoje hasło do konta. Zachęcamy do używania „silnych” haseł (haseł zawierających kombinację wielkich i małych liter, cyfr i symboli) na koncie. Należy niezwłocznie powiadomić program Logo Maker o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionym użyciu konta. Logo Maker nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem Twojego konta. Możesz kontrolować swój profil użytkownika i sposób, w jaki korzystasz z Aplikacji, zmieniając ustawienia w aplikacji mobilnej. Podając Logo Maker swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na używanie przez nas adres e-mail do wysyłania powiadomień związanych z aplikacją, w tym wszelkich powiadomień wymaganych przez prawo, zamiast komunikacji pocztą.Możemy również wykorzystywać Twój adres e-mail do wysyłania Ci innych wiadomości, takich jak zmiany w funkcjach aplikacji i oferty specjalne .

D. Zasady użytkowania

Zgadzasz się nie angażować się w żadne z następujących zabronionych działań: (i) kopiowanie, rozpowszechnianie lub ujawnianie jakiejkolwiek części Aplikacji na jakimkolwiek nośniku, w tym między innymi przez jakiekolwiek automatyczne lub niezautomatyzowane „skrobanie”; (ii) używanie zautomatyzowany system, w tym między innymi „roboty”, „pająki”, „czytniki offline” itp., aby uzyskać dostęp do aplikacji w sposób, który wysyła do serwerów Logo Maker więcej komunikatów z żądaniami, niż człowiek może wytworzyć w tym samym okresie czas przy użyciu zwykłej przeglądarki internetowej; (iii) przesyłanie spamu, łańcuszków lub innych niechcianych wiadomości e-mail; (iv) próby ingerencji, narażania integralności lub bezpieczeństwa systemu lub odszyfrowywania jakichkolwiek transmisji do lub z serwerów, na których działa aplikacja; (v) podejmowanie jakichkolwiek działań, które nakładają lub mogą nałożyć, według naszego wyłącznego uznania, nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury; (vi) przesyłanie nieprawidłowych danych, wirusów, robaków lub innych agentów oprogramowania za pośrednictwem Aplikacji; (vii) zbieranie lub gromadzenie wszelkich danych osobowych, w tym nazw kont, z Aplikacji; (viii) używanie Aplikacji do jakichkolwiek celów komercyjnych bez posiadania wszystkich niezbędnych praw i licencji do Treści użytkownika; (ix) podszywanie się pod inną osobę lub wprowadzanie w inny sposób fałszywego powiązania z osobą lub podmiotem, prowadzenie oszustwa, ukrywanie lub próba ukrycia Twojej tożsamości; (x) zakłócanie prawidłowego działania Aplikacji; (xi) uzyskiwanie dostępu do jakichkolwiek treści w Aplikacji za pomocą jakiejkolwiek technologii lub środków innych niż funkcje oferowane przez Aplikację; lub (xii) omijanie środków, które możemy zastosować, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp do Aplikacji, w tym między innymi funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają używanie lub kopiowanie jakichkolwiek treści lub egzekwują ograniczenia w korzystaniu z Aplikacji lub zawartych w niej treści. Możemy bez wcześniejszego powiadomienia zmienić Aplikację, zaprzestać udostępniania Aplikacji lub funkcji Aplikacji Tobie lub Użytkownikom w ogóle, albo ustanowić limity użytkowania Aplikacji. Możemy na stałe lub tymczasowo zakończyć lub zawiesić dostęp do Aplikacji lub usunąć dowolną Treść użytkownika (zgodnie z definicją poniżej), bez wypowiedzenia i odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu, w tym jeśli według naszego wyłącznego uznania naruszysz jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy lub nie powód. Po rozwiązaniu umowy z dowolnego powodu lub bez powodu nadal jesteś związany niniejszą Umową. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje postępowanie i wszelkie dane, teksty, pliki, informacje, obrazy, zdjęcia, klipy audio i wideo, nagrania dźwiękowe, utwory muzyczne, narrację, dzieła autorskie, linki i inne treści lub materiały, które przesyłasz, publikujesz lub wyświetlać w naszej aplikacji lub za jej pośrednictwem. Logo Maker nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie w związku z korzystaniem przez użytkownika z naszej aplikacji.

2. Treści użytkownika

Niektóre obszary Aplikacji zapewniają Użytkownikom możliwość tworzenia, udostępniania i publikowania treści, takich jak informacje profilowe, filmy, obrazy, utwory muzyczne, nagrania dźwiękowe, tekst i inne materiały używane do tworzenia logo Kreatora logo, komentarzy, pytań i innych materiałów lub informacje (wszelkie takie materiały, które Użytkownik dostarcza, udostępnia, przesyła, wyświetla lub w inny sposób tworzy za pomocą Aplikacji, w tym Logo Maker Logo utworzone przez Użytkownika, stanowią „Treści użytkownika”). Nie rości sobie żadnych praw własności do Treści użytkownika utworzonych przez Logo Maker ma prawo (ale nie obowiązek), według własnego uznania, do usunięcia wszelkich Treści użytkownika przechowywanych za pośrednictwem Aplikacji.

Zgadzasz się nie publikować, nie przechowywać, nie przesyłać, nie tworzyć ani nie udostępniać żadnych Treści użytkownika, które: (i) mogą stwarzać ryzyko krzywdy, utraty, obrażeń fizycznych lub psychicznych, niepokoju emocjonalnego, śmierci, niepełnosprawności, oszpecenia lub choroby fizycznej lub psychicznej ciebie, jakiejkolwiek innej osoby lub jakiegokolwiek zwierzęcia; (ii) może stwarzać ryzyko utraty lub uszkodzenia jakiejkolwiek osoby lub mienia; (iii) stara się skrzywdzić lub wykorzystywać dzieci poprzez narażanie ich na nieodpowiednie treści, prosząc o podanie danych osobowych lub w inny sposób; (iv) może stanowić przestępstwo lub czyn niedozwolony lub przyczyniać się do takiego przestępstwa; (v) zawiera jakiekolwiek informacje lub treści, które uważamy za niezgodne z prawem, szkodliwe, obraźliwe, obraźliwe na tle rasowym lub etnicznym, zniesławiające, naruszające, naruszające prywatność lub prawa do reklamy, nękające, poniżające inne osoby (publicznie lub w inny sposób), zniesławiające, groźby, bluźnierstwa lub w inny sposób budzące sprzeciw; (vi) zawiera jakiekolwiek informacje lub treści, które są nielegalne (w tym między innymi ujawnienie informacji poufnych zgodnie z prawem papierów wartościowych lub tajemnicami handlowymi innej strony); lub (vii) zawiera jakiekolwiek informacje lub treści, których nie masz prawa udostępniać na mocy jakiegokolwiek prawa lub w ramach stosunków umownych lub powierniczych. Zgadzasz się, że wszelkie Treści użytkownika, które tworzysz, przechowujesz lub udostępniasz, nie naruszają i nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej (zgodnie z definicją poniżej) lub praw do prywatności. Logo Maker zastrzega sobie prawo, ale nie jest zobowiązany, do odrzucenia i / lub usunięcia wszelkich Treści użytkownika, które według własnego uznania naruszają te postanowienia.

Na potrzeby niniejszej Umowy „prawa własności intelektualnej” oznaczają wszystkie prawa patentowe, prawa autorskie, prawa autorskie do pracy, prawa osobiste, prawa do reklamy, prawa do znaku towarowego, wizerunku handlowego i znaku usługowego, wartość firmy, prawa do tajemnicy handlowej i inne prawa własności intelektualnej tak, jak może istnieć obecnie lub w przyszłości, oraz wszystkie wnioski w związku z nimi oraz rejestracje, odnowienia i przedłużenia ich ważności, zgodnie z prawem dowolnego stanu, kraju, terytorium lub innej jurysdykcji.

W związku z Treścią użytkownika potwierdzasz, oświadczasz i gwarantujesz, co następuje:

  1. Treści użytkownika i ich wykorzystanie zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i Aplikacji nie będzie naruszać żadnych przepisów ani praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej lub praw do prywatności.
  2. W zakresie, w jakim korzystasz z naszej Aplikacji w celach komercyjnych, a Treść użytkownika zawiera jakiekolwiek materiały chronione prawem autorskim, które nie są twoją oryginalną pracą lub do których w inny sposób nie jesteś właścicielem praw autorskich, uzyskałeś wszystkie prawa, licencje, zgody i zezwolenia niezbędne do korzystania z materiałów chronionych prawem autorskim w związku z tworzeniem i / lub rozpowszechnianiem tych Treści użytkownika za pomocą Aplikacji.
  3. Logo Maker może skorzystać z praw do Treści użytkownika przyznanych na mocy niniejszej Umowy bez odpowiedzialności za uiszczenie jakichkolwiek opłat gildii, pozostałych opłat, płatności, opłat lub tantiem należnych na mocy jakiegokolwiek układu zbiorowego pracy lub w inny sposób. Logo Maker nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za Treści użytkownika, które Ty lub jakikolwiek inny Użytkownik lub strona trzecia tworzy, przechowuje, udostępnia, publikuje lub wysyła za pośrednictwem Aplikacji. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Treści użytkownika i konsekwencje ich publikowania, publikowania lub udostępniania, a także zgadzasz się, że działamy tylko jako bierny kanał dystrybucji i publikacji Twoich Treści użytkownika w Internecie. Jeśli Twoje Treści naruszają niniejsze Warunki użytkowania, możesz ponosić odpowiedzialność prawną za te treści.
3. Przyznanie licencji na zawartość użytkownika

Jeśli udostępniasz swoje Treści użytkownika za pomocą Kreatora logo lub łączysz swoje Treści użytkownika z Kreatorem logo w usłudze strony trzeciej (w tym na przykład za pomocą tagu #LOGOMAKER na Instagramie lub oznaczając LOGOMAKER na Facebooku), wyraźnie udzielasz i oświadczasz i gwarantujesz, że masz wszelkie prawa niezbędne do udzielenia firmie Logo Maker nieodpłatnej, podlegającej podlicencjonowaniu, zbywalnej, wieczystej, nieodwołalnej, niewyłącznej, ogólnoświatowej licencji na użytkowanie, reprodukcję, modyfikowanie, publikowanie, wymienianie informacji dotyczących, edytowanie, tłumaczenie rozprowadzać, syndykować, publicznie wykonywać, publicznie wyświetlać i tworzyć dzieła pochodne wszystkich takich Treści użytkownika oraz imienia i nazwiska, głosu i / lub podobieństwa zawartego w Treści użytkownika, w całości lub w części, w dowolnej formie, w mediach lub technologii, znanej obecnie lub opracowanej w przyszłości, do użytku w związku z działalnością twórcy aplikacji i logo (oraz jego następców i podmiotów stowarzyszonych), w tym między innymi do promowania i redystrybucji części lub całości naszej aplikacji (i prac pochodnych) ereof) w dowolnych formatach medialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych.

4. Logo Maker

A. O

Aplikacja umożliwia tworzenie osobistych historii wideo poprzez sekwencjonowanie klipów wideo, a jeśli zechcesz, dołączanie do nich muzyki lub innych dźwięków. Aplikacja może również umożliwiać stronom trzecim oferowanie użytkownikowi muzyki lub klipów audio do wykorzystania w tworzeniu Treści użytkownika. Nadal jesteś właścicielem wszystkich oryginalnych Treści użytkownika w każdym utworzonym przez siebie logo Kreatora logo. Nie jesteś jednak właścicielem żadnej muzyki, klipów audio, wideo ani innych treści dostarczanych przez osoby trzecie za pośrednictwem Aplikacji, w tym wszelkich treści, które umieszczasz w logo Kreatora logo, i możesz używać takich treści wyłącznie do prywatnych, niekomercyjnych celów oraz w zakresie funkcjonalności Aplikacji.

B. Udostępnianie logo programu Logo Maker i zawartości użytkownika.

Możesz udostępniać swoje logo Kreatora logo i inne Treści użytkownika innym osobom za pośrednictwem poczty e-mail, wiadomości tekstowych SMS lub usług stron trzecich, takich jak Instagram, Facebook, YouTube i Twitter. Logo Maker nie ma kontroli nad witrynami i usługami stron trzecich. Jeśli zdecydujesz się udostępnić swoje logo programu Logo Maker w produktach lub usługach strony trzeciej, robisz to na własne ryzyko i rozumiesz, że niniejsza Umowa i Polityka prywatności Producenta logo nie mają zastosowania do korzystania z takich witryn. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje logo programu Logo Maker i wszelkie udostępnianie filmów wideo przez siebie lub za pośrednictwem swojego konta. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że masz wszystkie prawa własności intelektualnej do wszelkich Treści użytkownika, które tworzysz za pomocą aplikacji Logo Maker do użytku komercyjnego. Zgadzasz się, że Logo Maker nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie jakichkolwiek praw lub praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej, praw do prywatności i praw do reklamy, wynikających z lub związanych z tworzeniem lub korzystaniem z jakichkolwiek Treści użytkownika. i zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Kreatora Logo przed wszelką odpowiedzialnością wynikającą z dostępu do Treści użytkownika lub jej tworzenia, używania lub udostępniania.

5. Oprogramowanie mobilne

A. Oprogramowanie mobilne

Możemy udostępniać oprogramowanie umożliwiające dostęp do Aplikacji za pośrednictwem urządzenia mobilnego („Oprogramowanie mobilne”). Aby korzystać z oprogramowania mobilnego, użytkownik musi mieć urządzenie mobilne zgodne z oprogramowaniem mobilnym. Logo Maker nie gwarantuje, że Oprogramowanie mobilne będzie być zgodne z urządzeniem mobilnym. Logo Maker niniejszym udziela niewyłącznej, niezbywalnej, odwołalnej licencji na używanie skompilowanej kopii kodu oprogramowania mobilnego dla jednego konta Kreatora logo na jednym urządzeniu mobilnym należącym lub dzierżawionym wyłącznie przez Ciebie na do użytku osobistego. Nie możesz: (i) modyfikować, dezasemblować, dekompilować lub odtwarzać kodu źródłowego Oprogramowania mobilnego, z wyjątkiem przypadków, w których takie ograniczenie jest wyraźnie zabronione przez prawo; (ii) wynajmować, dzierżawić, wypożyczać, odsprzedawać, udzielać podlicencji, rozprowadzać lub w inny sposób przekazywać Oprogramowanie mobilne jakiejkolwiek osobie trzeciej lub używać Oprogramowania mobilnego w celu świadczenia usług współdzielenia czasu lub podobnych usług na rzecz osób trzecich; (iii) wykonywać dowolne kopie Oprogramowania mobilnego; int kolidować z funkcjami związanymi z bezpieczeństwem Oprogramowania mobilnego, funkcjami, które uniemożliwiają lub ograniczają używanie lub kopiowanie jakichkolwiek treści dostępnych za pośrednictwem Oprogramowania mobilnego lub funkcjami, które nakładają ograniczenia na korzystanie z Oprogramowania mobilnego; lub (v) usunąć informacje o prawach autorskich i innych prawach własności w oprogramowaniu mobilnym. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Logo Maker może od czasu do czasu wydawać zaktualizowane wersje Oprogramowania mobilnego i może automatycznie aktualizować elektronicznie wersję oprogramowania mobilnego, z którego korzysta na swoim urządzeniu mobilnym. Wyrażasz zgodę na taką automatyczną aktualizację na swoim urządzeniu mobilnym i zgadzasz się, że warunki niniejszej Umowy będą miały zastosowanie do wszystkich takich aktualizacji. Każdy kod strony trzeciej, który może zostać włączony do Oprogramowania mobilnego, jest objęty odpowiednią licencją typu open source lub licencją strony trzeciej, jeśli taka istnieje, upoważniającą do korzystania z takiego kodu. Powyższe udzielenie licencji nie stanowi sprzedaży oprogramowania mobilnego ani żadnej jego kopii, a Logo Maker lub jego partnerzy lub dostawcy będący osobami trzecimi zachowują wszelkie prawa, tytuły i udziały w oprogramowaniu mobilnym (i wszelkich jego kopiach). Wszelkie próby przeniesienia jakichkolwiek praw, obowiązków lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w niniejszej Umowie, są nieważne. Logo Maker zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane na mocy niniejszej Umowy. Oprogramowania mobilnego nie można eksportować ani reeksportować do niektórych krajów ani do osób lub podmiotów, którym nie wolno eksportować z Wielkiej Brytanii. Ponadto Oprogramowanie mobilne może podlegać przepisom importowym i eksportowym innych krajów.

B. Oprogramowanie mobilne z iTunes.

Poniższe ma zastosowanie do dowolnego oprogramowania mobilnego nabytego w sklepie iTunes Store („Oprogramowanie pochodzące z iTunes”): Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że niniejsza Umowa jest zawarta wyłącznie między Tobą a Logo Maker, a nie Apple, oraz że Apple nie ponosi odpowiedzialności za iTunes- Oprogramowanie pozyskane lub jego zawartość. Korzystanie z oprogramowania pochodzącego z iTunes musi być zgodne z Warunkami świadczenia usług App Store. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Apple nie jest w żaden sposób zobowiązany do świadczenia jakichkolwiek usług konserwacyjnych i wsparcia w odniesieniu do oprogramowania pochodzącego z iTunes. w przypadku braku zgodności Oprogramowania pochodzącego z iTunes z obowiązującą gwarancją, możesz powiadomić Apple, a Apple zwróci użytkownikowi cenę zakupu oprogramowania pochodzącego z iTunes; w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Apple żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do oprogramowania pochodzącego z iTunes oraz żadnych innych roszczeń, strat, zobowiązań, szkód, kosztów lub wydatków związanych z brakiem zgodności z odpowiedzialność będzie podlegać wyłącznie niniejszej Umowie i wszelkim prawom mającym zastosowanie do Logo Maker jako dostawcy oprogramowania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Apple nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej związane z oprogramowaniem pochodzącym z iTunes lub posiadaniem i / lub korzystaniem z oprogramowania pochodzącego z iTunes, w tym między innymi: (i) odpowiedzialność za produkt roszczenia; (ii) wszelkie roszczenia, że ​​Oprogramowanie pochodzące z iTunes nie spełnia jakichkolwiek obowiązujących wymogów prawnych lub regulacyjnych; oraz (iii) roszczenia wynikające z ochrony konsumentów lub podobnego ustawodawstwa; a wszystkie takie roszczenia podlegają wyłącznie niniejszej Umowie i wszelkim prawom właściwym dla Logo Maker jako dostawcy oprogramowania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia przez jakąkolwiek osobę trzecią, że oprogramowanie pochodzące z iTunes lub posiadanie i używanie tego oprogramowania pochodzącego z iTunes narusza prawa własności intelektualnej tej strony trzeciej, wyłączną odpowiedzialność za dochodzenie ponosi Logo Maker, a nie Apple. , obrony, ugody i zwolnienia z wszelkich takich roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej w zakresie wymaganym przez niniejszą Umowę. Użytkownik i Logo Maker przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Apple i podmioty zależne Apple są beneficjentami niniejszej Umowy będącymi stronami trzecimi w odniesieniu do licencji użytkownika na oprogramowanie pochodzące z iTunes oraz że po zaakceptowaniu przez użytkownika warunków i postanowień niniejszej Umowy Apple ma prawo (i będzie uważane za osobę, która je przyjęła) do egzekwowania niniejszej Umowy w odniesieniu do Twojej licencji na Oprogramowanie pochodzące z iTunes w stosunku do Ciebie jako beneficjenta będącego stroną trzecią.

6. Nasze prawa własności

Aplikacja zawiera materiały należące do programu Logo Maker lub przez niego licencjonowane („IP Logo Maker”). Własność intelektualna programu Logo Maker może być chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnicą handlową i innymi prawami, a między Tobą a Logo Maker, Logo Maker posiada i zachowuje wszelkie prawa do własności intelektualnej Logo Maker. Użytkownik nie będzie usuwać, zmieniać ani ukrywać żadnych praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych ani innych informacji o prawach własności zawartych w Aplikacji lub towarzyszących jej, a także nie będzie reprodukować, modyfikować, adaptować, przygotowywać prac pochodnych na podstawie, wykonywać, wyświetlać, publikować, rozpowszechniać, transmitować, nadawać, sprzedawać, licencjonować lub w inny sposób wykorzystywać Aplikację. Nazwa i logo programu Logo Maker są znakami towarowymi firmy Logo Maker i nie można ich kopiować, naśladować ani wykorzystywać, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Logo Maker. Ponadto wszystkie nagłówki stron, niestandardowa grafika, ikony przycisków i skrypty są znakami usługowymi, znakami towarowymi i / lub szatą handlową firmy Logo Maker i nie mogą być kopiowane, imitowane ani wykorzystywane, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Logo Producent. Możesz zdecydować się na przesyłanie komentarzy lub pomysłów na temat Aplikacji, w tym między innymi o tym, jak ulepszyć Aplikację lub nasze produkty („Pomysły”). Przesyłając jakikolwiek Pomysł, zgadzasz się, że Twoje ujawnienie jest nieodpłatne, niezamówione i bez ograniczeń oraz nie spowoduje, że Logo Maker będzie podlegać jakimkolwiek powierniczym lub innym zobowiązaniom oraz że możemy swobodnie korzystać z Pomysłu bez dodatkowej rekompensaty dla Ciebie i / lub ujawniać Pomysł w sposób jawny lub w inny sposób nikomu. Ponadto potwierdzasz, że przyjmując Twoje zgłoszenie, Logo Maker nie zrzeka się żadnych praw do wykorzystywania podobnych lub pokrewnych pomysłów znanych wcześniej Logo Maker lub opracowanych przez jego pracowników lub uzyskanych ze źródeł innych niż Ty.

7. Prywatność

Dbamy o prywatność naszych Użytkowników. Rozumiesz, że korzystając z Aplikacji, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych i danych zbiorczych, zgodnie z naszą Polityką prywatności, a także na gromadzenie, wykorzystywanie, przesyłanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w Singapurze.

8. Bezpieczeństwo

Logo Maker dba o integralność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Nie możemy jednak zagwarantować, że nieupoważnione osoby trzecie nigdy nie będą w stanie pokonać naszych środków bezpieczeństwa lub wykorzystać Twoich danych osobowych do niewłaściwych celów. Przyjmujesz do wiadomości, że podajesz swoje dane osobowe na własne ryzyko.

9. Link strony trzeciej

Aplikacja może zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich, reklamodawców, usług, ofert specjalnych lub innych wydarzeń lub działań, które nie są własnością programu Logo Maker ani nie są przez niego kontrolowane. Logo Maker nie popiera ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za takie witryny, informacje, materiały, produkty lub usługi stron trzecich. Jeśli uzyskujesz dostęp do witryny internetowej osoby trzeciej z Aplikacji, robisz to na własne ryzyko i rozumiesz, że niniejsza Umowa i Polityka prywatności producenta logo nie mają zastosowania do korzystania z takich witryn. Wyraźnie zwalniasz Logo Maker z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z jakichkolwiek witryn internetowych, usług lub treści osób trzecich. Ponadto Twoje kontakty z reklamodawcami znajdującymi się w Aplikacji lub udział w nich, w tym płatności i dostawa towarów oraz wszelkie inne warunki (takie jak gwarancje), dotyczą wyłącznie Ciebie i takich reklamodawców. Zgadzasz się, że Logo Maker nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju związane z Twoimi kontaktami z takimi reklamodawcami.

10. Zwolnienie z odpowiedzialności

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i unieszkodliwiać Logo Maker i jego spółki zależne, agentów, licencjodawców, menedżerów i inne firmy stowarzyszone oraz ich pracowników, wykonawców, agentów, członków zarządu i dyrektorów przed i przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, straty, zobowiązania, koszty lub zadłużenie i wydatki (w tym między innymi honoraria prawników) wynikające z: (i) korzystania z Aplikacji i dostępu do niej, w tym wszelkich danych lub treści przesłanych lub otrzymanych przez Ciebie; (ii) naruszenie przez Ciebie któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy, w tym między innymi naruszenie przez Ciebie któregokolwiek z powyższych oświadczeń i gwarancji; (iii) naruszenie przez użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi prawa do prywatności lub praw własności intelektualnej; (iv) naruszenie przez użytkownika jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa, zasad lub przepisów; (v) wszelkie roszczenia o odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku jakichkolwiek Treści użytkownika, w tym między innymi Treści użytkownika, lub wszelkich utworzonych, przechowywanych, udostępnianych lub przesyłanych za pośrednictwem konta użytkownika; lub (vi) dostęp i korzystanie z Aplikacji przez jakąkolwiek inną stronę przy użyciu Twojej unikalnej nazwy użytkownika, hasła lub innego odpowiedniego kodu zabezpieczającego.

11. Brak gwarancji

APLIKACJA JEST DOSTARCZANA W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. KORZYSTA Z APLIKACJI NA WŁASNE RYZYKO. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO APLIKACJA JEST DOSTARCZANA BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, ALE BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANYCH GWARANCJI HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU CZY NIEWŁAŚCIWEGO. ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE, USTNE CZY PISEMNE, OTRZYMANE PRZEZ PRODUCENTA LOGO ANI ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI NIE STANOWI ŻADNEJ GWARANCJI, KTÓREJ NIE WYRAŹNIE WYMIENIONO TUTAJ. BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZEGO, PRODUCENTA LOGO, JEGO PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, JEGO PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH I JEJ LICENCJODAWCÓW NIE GWARANTUJE, ŻE TREŚĆ JEST DOKŁADNA, NIEZAWODNA LUB PRAWIDŁOWA; ŻE APLIKACJA SPEŁNI TWOJE WYMAGANIA; ŻE APLIKACJA BĘDZIE DOSTĘPNA W DOWOLNYM CZASIE LUB MIEJSCE, NIEPRZERWANA LUB BEZPIECZNA; ŻE WSZELKIE WADY LUB BŁĘDY ZOSTANĄ POPRAWIONE; LUB ŻE APLIKACJA JEST WOLNA OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW. WSZELKIE TREŚCI POBRANE LUB W INNY SPOSÓB OTRZYMANE W TRAKCIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI SĄ POBIERANE NA WŁASNE RYZYKO, A UŻYTKOWNIK BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB URZĄDZENIA MOBILNEGO LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCYCH Z TAKIEGO POBIERANIA.

LOGO MAKER NIE GWARANTUJE, NIE ZATRZYMUJE, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRODUKTY LUB USŁUGI REKLAMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ STRONĘ TRZECI ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI LOGO MAKER LUB STRONY INTERNETOWEJ LUB USŁUGI Z ZAINTERESOWANIEM, A PRODUCENT LOGO NIE BĘDZIE CZĘŚCI MONITORUJ KAŻDĄ TRANSAKCJĘ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A DOSTAWCAMI PRODUKTÓW I USŁUG ZEWNĘTRZNYCH.

PRAWO FEDERALNE, NIEKTÓRE STANY, PROWINCJE I INNE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA NIEKTÓRYCH GWARANCJI DOROZUMIANYCH, WIĘC NIEKTÓRE POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO CIEBIE.

12. Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO W ŻADNYM WYPADKU FIRMA LOGO, JEGO PODMIOTY POWIĄZANE, AGENCI, DYREKTORZY, PRACOWNICY, DOSTAWCY LUB LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚRODKI POŚREDNIE, KARNE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, WYKONAWCZE LUB WYNIKOWE UTRATA ZYSKÓW, WARTOŚCI, UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNE NIEMATERIALNE STRATY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TEJ APLIKACJI LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ APLIKACJI. W ŻADNYM PRZYPADKU LOGO MAKER NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA, STRATY LUB OBRAŻENIA WYNIKAJĄCE Z HAKOWANIA, HAKOWANIA LUB INNEGO NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z APLIKACJI LUB TWOJEGO KONTA LUB ZAWARTYCH W NIM INFORMACJI.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LOGO MAKER NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (I) BŁĘDY, POMYLKI LUB NIEŚCISŁOŚCI TREŚCI; (II) OBRAŻENIA CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA, JAKIEKOLWIEK RODZAJU, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO NASZEJ APLIKACJI LUB KORZYSTANIA Z niej; (III) NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I / LUB WSZYSTKICH ZAPISANYCH W NIM DANYCH OSOBOWYCH; (IV) WSZELKIE PRZERWANIE LUB ZAPRZESTANIE TRANSMISJI DO LUB Z APLIKACJI; (V) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO LUB ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ APLIKACJI PRZEZ OSOBY TRZECIE; (VI) WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JAKIEJKOLWIEK TREŚCI LUB JAKIEKOLWIEK STRATY LUB USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA JAKIEJKOLWIEK TREŚCI WYSŁANEJ, WYSŁANE E-MAILEM, PRZESYŁANE LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIONE PRZEZ APLIKACJĘ; I / LUB (VII) TREŚCI UŻYTKOWNIKA LUB OBRAŻAJĄCE, OBRAŻĄCE LUB NIELEGALNE POSTĘPOWANIE OSÓB TRZECICH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA LOGO I (ODPOWIEDZIALNOŚĆ) ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRM ZALEŻNYCH, KIEROWNIKÓW, DYREKTORÓW, TWÓRCÓW, PRACOWNIKÓW I DOSTAWCÓW WOBEC CIEBIE LUB JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH W DOWOLNYM OKOLICZNOŚCI JEST OGRANICZONA DO 1 USD.

NINIEJSZA SEKCJA OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE W PRZYPADKU DOMNIEMANEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NA PODSTAWIE UMOWY, TORTU, ZANIEDBANIA, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ PODSTAWY, NAWET JEŚLI LOGO MAKER ZOSTAŁ POŚWIETLONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. POWYŻSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO W OBOWIĄZUJĄCEJ JURYSDYKCJI.

NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO CIEBIE. NINIEJSZA UMOWA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, MOGĄ RÓWNIEŻ MIEĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W RÓŻNYCH KRAJACH. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYKLUCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA W ZAKRESIE ZABRONIONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

13. Prawo właściwe, arbitraż i powództwo zbiorowe / zrzeczenie się prawa do rozprawy sądowej.

A. Prawo właściwe

Zgadzasz się, że: (i) aplikacja będzie uważana za mającą siedzibę wyłącznie w Wielkiej Brytanii; oraz (ii) Aplikację uznaje się za pasywną, która nie daje podstawy do osobistej jurysdykcji nad Twórcą Logo, ani konkretnej, ani ogólnej, w jurysdykcjach innych niż Wielka Brytania. Niniejsza Umowa podlega wewnętrznym prawom materialnym Wielkiej Brytanii, bez względu na zasady kolizyjne. Strony potwierdzają, że niniejsza Umowa stanowi dowód transakcji obejmującej handel międzystanowy.

B. Arbitraż

PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZĄ SEKCJĘ, PONIEWAŻ WYMAGA STRON ROZSTRZYGANIA SPORÓW I OGRANICZA SPOSÓB, W KTÓRYM MOŻESZ ZWRÓCIĆ SIĘ DO LOGO MAKER. Wszelkie spory wynikające lub związane z przedmiotem niniejszej Umowy będą ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu w Wielkiej Brytanii, przy użyciu języka angielskiego zgodnie z Zasadami i procedurami arbitrażu sądowego arbitrażu i mediacji, Inc. („JAMS”), a następnie w skutku, przez jednego arbitra handlowego z dużym doświadczeniem w rozwiązywaniu sporów dotyczących własności intelektualnej i umów handlowych, który zostanie wybrany z odpowiedniej listy arbitrów JAMS zgodnie z Regulaminem i procedurami arbitrażowymi JAMS. Strona wygrywająca w każdym postępowaniu arbitrażowym lub innym powstałym postępowaniu na mocy niniejszej Umowy jest uprawniony do otrzymania zwrotu uzasadnionych wydatków (w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, honorariów biegłych i wszelkich innych wydatków) poniesionych w związku z tym. Orzeczenie w sprawie wydanego orzeczenia może zostać wydane w sądzie właściwym lub właściwym dla wniosku może zostać skierowany do takiego sądu w celu sądowej akceptacji jakiejkolwiek nagrody i zarządzenia en przymus, w zależności od przypadku. Niezależnie od powyższego, każda ze stron ma prawo wnieść powództwo do sądu właściwej jurysdykcji o wydanie nakazu lub innego słusznego zadośćuczynienia do czasu podjęcia ostatecznej decyzji przez arbitra. Dla wszystkich celów niniejszej Umowy parytety obejmują wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową w sądach w Singapurze. Korzystanie z tej witryny nie jest dozwolone w żadnej jurysdykcji, która nie nadaje mocy wszystkim postanowieniom Umowy, w tym między innymi tej sekcji. Użytkownik i Kreator Logo zgadzają się, że jakakolwiek przyczyna działania wynikająca z Aplikacji lub z nią związana (w tym między innymi wszelkie usługi świadczone lub udostępniane w niej) lub niniejsza Umowa muszą rozpocząć się w ciągu (1) roku od powstania przyczyny działania. ; w przeciwnym razie taka podstawa roszczenia jest trwale przedawniona. W przypadku sporu z jednym lub kilkoma użytkownikami lub stroną zewnętrzną zwalniasz Kreatora Logo (oraz funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów, filii, spółek joint venture, twórców i pracowników) z wszelkich roszczeń, żądań i odszkodowań (faktycznych i wynikające z nich) każdego rodzaju i natury, znane i nieznane, podejrzane i niepodejrzewane, ujawniane i nieujawniane, wynikające z takich sporów lub w jakikolwiek sposób z nimi związane. Logo Maker zachęca użytkowników do zgłaszania sporów między użytkownikami lokalnym organom ścigania, dyrektorowi generalnemu poczty lub certyfikowanemu podmiotowi mediacyjnemu lub arbitrażowemu, stosownie do przypadku. Logo Maker, z korzyścią dla użytkowników, może próbować pomóc użytkownikom w rozwiązywaniu sporów. Logo Maker robi to według własnego uznania LOGOMAKER, a Logo Maker nie ma obowiązku rozwiązywania sporów między użytkownikami lub między użytkownikami a stronami zewnętrznymi. W zakresie, w jakim Logo Maker próbuje rozwiązać spór, Logo Maker zrobi to w dobrej wierze, opierając się wyłącznie na zasadach firmy LOGOMAKER. Logo Maker nie będzie oceniać kwestii prawnych ani roszczeń.

C. Zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego / sądu

Content Arcade ma na celu ochronę bezpieczeństwa Twoich danych NIEZALEŻNIE OD OTRZYMANIA LUB KORZYSTANIA Z APLIKACJI DO CELÓW OSOBISTYCH, KOMERCYJNYCH LUB INNYCH. ORAZ LOGO MAKER ZRZEKAJĄ SIĘ NINIEJSZYM WYRAŹNIE ODRZUCAJĄCY PROCES JURY MOŻESZ Wnosić ROSZCZENIA WYŁĄCZNIE W IMIENIU WŁASNYM. ŻADNE ROSZCZENIA OBJĘTE NINIEJSZĄ UMOWĄ NIE BĘDĄ UCZESTNICTWEM ANI TLOGO MAKER. ZGADZASZ SIĘ RÓWNIEŻ NIE UCZESTNICZYĆ W ROSZCZENIACH ZGŁOSZONYCH PRZEZ PRYWATNEGO PREZESA GENERALNEGO LUB REPREZENTACYJNEGO ANI W SKONSOLIDOWANYCH ROSZCZENIACH DOTYCZĄCYCH KONTA INNEJ OSOBY.

14. Ogólne

A. Cesja

Niniejsza Umowa oraz wszelkie prawa i licencje udzielone na jej podstawie nie mogą być przenoszone ani cedowane przez Ciebie, ale mogą być cedowane przez Logo Maker bez ograniczeń. Wszelkie próby przeniesienia lub cesji naruszające niniejsze postanowienia będą nieważne.

Co by się stało, gdyby Content Arcade zamknęło moje konto?

W przypadku, gdy Content Arcade zamknie Twoje konto z powodu naruszenia przez Ciebie Warunków świadczenia usług, możesz skontaktować się z nami, jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych. Nasi administratorzy rozpatrzą takie wnioski zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi.

B. Procedury powiadamiania i zmiany Umowy

Logo Maker może dostarczać powiadomienia, niezależnie od tego, czy takie powiadomienia są wymagane przez prawo, czy służą do celów marketingowych lub innych celów biznesowych, za pośrednictwem powiadomienia e-mail, pisemnego lub papierowego powiadomienia lub poprzez umieszczenie takiego powiadomienia w naszej witrynie internetowej, zgodnie z określeniem Logo Producent według naszego wyłącznego uznania. Logo Maker zastrzega sobie prawo do określenia formy i środków przekazywania powiadomień naszym Użytkownikom, pod warunkiem, że mogą Państwo zrezygnować z niektórych środków powiadamiania opisanych w niniejszej Umowie. Logo Maker nie ponosi odpowiedzialności za żadne automatyczne filtrowanie, które Ty lub Twój operator sieci może stosować do powiadomień e-mail, które wysyłamy na adres e-mail, który nam podałeś. Logo Maker może, według własnego uznania, od czasu do czasu modyfikować lub aktualizować niniejszą Umowę, dlatego należy okresowo przeglądać tę stronę. Gdy zmienimy Umowę w istotny sposób, zaktualizujemy datę „ostatniej modyfikacji” na dole tej strony. Dalsze korzystanie z aplikacji po każdej takiej zmianie oznacza akceptację nowych Warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków lub jakichkolwiek przyszłych Warunków użytkowania, nie korzystaj z Aplikacji ani nie uzyskuj do niej dostępu (lub nadal uzyskuj do niej dostęp).

C. Całość umowy / rozdzielność postanowień

Niniejsza Umowa, wraz z wszelkimi poprawkami i wszelkimi dodatkowymi umowami, które możesz zawrzeć z Logo Maker w związku z Aplikacją, będzie stanowić całość umowy między Tobą a Logo Maker w zakresie Aplikacji. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne przez sąd właściwej jurysdykcji, nieważność takiego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy, które pozostaną w pełnej mocy, z wyjątkiem przypadku niewykonalności uniwersalnego pozwu zbiorowego / zrzeczenia się prawa do procesu przysięgłego, cała umowa o arbitraż będzie niewykonalna.

D. Brak zrzeczenia się

Żadne zrzeczenie się któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego lub jakiegokolwiek innego warunku, a niewykonanie przez LOGOMAKER jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszej Umowy nie będzie stanowiło zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

E. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Umowy prosimy o kontakt [email protected]. Niniejsza Umowa została ostatnio zmodyfikowana 19.09.18.

Polityka prywatności

Witamy w Content Arcade, dostawcy strony internetowej LOGO MAKER i aplikacji mobilnej („Logo Maker”, „my” lub „nas”). Logo Maker zobowiązuje się do ochrony prywatności wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do naszej aplikacji („Ty” lub „Użytkownicy”). Niniejsza Polityka prywatności dotyczy naszej strony internetowej www.contentarcade.com oraz aplikacji mobilnej Logo Maker na urządzenia mobilne iPhone, Android lub Windows (łącznie „Aplikacja Logo Maker” lub nasza „Aplikacja”). Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko praktyk firm, które posiadamy, kontrolujemy lub z którymi jesteśmy zjednoczeni pod wspólną kontrolą. Uzyskując dostęp do naszej Usługi lub korzystając z niej, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

1. INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY

Ogólnie. Zbieramy dane osobowe od naszych użytkowników, aby zapewnić Ci spersonalizowane, użyteczne i wydajne doświadczenie. Kategorie informacji, które zbieramy, mogą obejmować:

Informacje, które podajesz. Możemy gromadzić i przechowywać dane osobowe, które wprowadzasz do naszej Usługi lub przekazujesz nam w inny sposób, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, nazwę użytkownika i hasło. W celu stworzenia Twojego Kreatora Logo Aplikacja uzyskuje dostęp do Twoich plików wideo i biblioteki muzycznej przechowywanej na Twoim urządzeniu mobilnym, w witrynach internetowych osób trzecich, w których są one przechowywane, lub w innych miejscach, w których mogą być przechowywane. Możemy również gromadzić wszelką komunikację między korzystaniem z Kreatora logo, a także wszelkie informacje, które podajesz, jeśli bierzesz udział w jakichkolwiek interaktywnych funkcjach Aplikacji (np. Gry, konkursy, promocje, ankiety itp.). Treść użytkownika. Gromadzimy Twoje dane osobowe zawarte w wszelkich Treściach użytkownika, które tworzysz, udostępniasz, przechowujesz lub przesyłasz do Aplikacji, które mogą obejmować pliki wideo lub inne pliki graficzne, utwory muzyczne, nagrania dźwiękowe, narrację, pisemne komentarze na forum, informacje, dane, tekst, skrypty , grafiki i funkcje interaktywne generowane, dostarczane lub w inny sposób udostępniane przez Logo Maker. Informacje, które otrzymujemy z serwisów społecznościowych. Kiedy wchodzisz w interakcję z naszą witryną za pośrednictwem różnych mediów społecznościowych, na przykład kiedy logujesz się i udostępniasz za pośrednictwem Facebooka, Instagrama i innych, możemy otrzymywać informacje z sieci społecznościowej, w tym informacje o Twoim profilu, zdjęcie profilowe, płeć, nazwę użytkownika, identyfikator użytkownika powiązany z Twoje konto w mediach społecznościowych, przedział wiekowy, język, kraj, lista znajomych i wszelkie inne informacje, które zezwalasz sieci społecznościowej na udostępnianie stronom trzecim. Dane, które otrzymujemy, zależą od ustawień prywatności w sieci społecznościowej. Przed połączeniem lub połączeniem ich z naszą witryną lub Usługą należy zawsze przejrzeć i, jeśli to konieczne, dostosować swoje ustawienia prywatności w witrynach i usługach stron trzecich. Informacje o innych. Za Twoją zgodą Logo Maker może uzyskać dostęp do Twojej listy kontaktów dostępnej na Twoim urządzeniu mobilnym, aby udostępniać Twoje dzieła Logo Maker lub zaprosić Twoich znajomych i kontakty do połączenia z naszą Usługą. Możemy również gromadzić informacje o innych, jeśli korzystasz z naszej Usługi w celu przesyłania, udostępniania i / lub rozpowszechniania Treści użytkownika, które zawierają informacje o innych, w tym ich imię i nazwisko, zdjęcie i dane kontaktowe online. Metadane. Logo Maker zbiera metadane związane z Treścią użytkownika. Metadane zazwyczaj zawierają informacje o tym, jak, kiedy, gdzie i przez kogo zostały zebrane treści użytkownika oraz w jaki sposób zostały one sformatowane. Użytkownicy mogą dodawać lub dodawać metadane dodane do ich Treści użytkownika, w tym słowa kluczowe opublikowane wraz ze zdjęciem lub filmem, w tym imiona i nazwiska, informacje geograficzne, komentarze lub inne dane. Dzięki temu Twoje dane są łatwiejsze do przeszukiwania i bardziej interaktywne. Jednak metadane mogą być dostępne dla innych osób, jeśli udostępnisz Treści użytkownika innym osobom lub w witrynach mediów społecznościowych stron trzecich.

Używamy tych informacji do obsługi, utrzymywania i zapewniania funkcji i funkcjonalności Aplikacji, a także do bezpośredniego komunikowania się z Tobą, na przykład do wysyłania Ci wiadomości e-mail i powiadomień push, a także do udostępniania twoich dzieł na Aplikacja z Twoimi kontaktami lub serwisami społecznościowymi. Możemy również wysyłać Ci wiadomości e-mail lub wiadomości związane z Usługą (np. Weryfikacja konta, potwierdzenia zamówień, zmiany lub aktualizacje funkcji Aplikacji, powiadomienia techniczne i dotyczące bezpieczeństwa). Aby uzyskać więcej informacji na temat preferencji w zakresie komunikacji, zobacz „Twoje wybory dotyczące Twoich danych” poniżej.

Wykorzystywanie plików cookie i innych technologii do zbierania informacji.

Automatycznie zbieramy określone rodzaje informacji o użytkowaniu, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową lub korzystasz z naszej Usługi. Kiedy odwiedzasz Aplikację, możemy wysłać jeden lub więcej plików cookie - mały plik tekstowy zawierający ciąg znaków alfanumerycznych - do twojego komputera, który w unikalny sposób identyfikuje twoją przeglądarkę i pozwala nam pomóc ci szybciej zalogować się i usprawnić nawigację po witrynie. Plik cookie może również przekazywać nam informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z aplikacji (np. Strony, które przeglądasz, linki, które klikasz, jak często uzyskujesz dostęp do aplikacji i inne działania, które podejmujesz w aplikacji) i umożliwia nam śledzenie korzystanie z aplikacji w czasie. Możemy zbierać informacje z plików dziennika z przeglądarki lub urządzenia mobilnego za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do aplikacji. Informacje z pliku dziennika mogą obejmować anonimowe informacje, takie jak żądanie sieciowe, adres protokołu internetowego („IP”), typ przeglądarki, informacje o urządzeniu mobilnym, strony odsyłające / wyjściowe i adresy URL, liczba kliknięć i sposób interakcji z linkami w aplikacji , nazwy domen, strony docelowe, przeglądane strony i inne tego typu informacje. Możemy wykorzystywać czyste gify (znane również jako sygnały nawigacyjne), które są używane do anonimowego śledzenia wzorców korzystania z Internetu przez naszych użytkowników. Ponadto możemy również używać czystych gifów w wiadomościach e-mail w formacie HTML wysyłanych do naszych użytkowników w celu śledzenia, które wiadomości e-mail są otwierane i które linki są klikane przez odbiorców. Informacje te pozwalają na dokładniejsze raportowanie i ulepszanie aplikacji. Możemy również gromadzić dane analityczne lub korzystać z narzędzi analitycznych innych firm , aby pomóc nam mierzyć ruch i trendy użytkowania aplikacji. Narzędzia te zbierają informacje wysyłane przez przeglądarkę lub urządzenie mobilne, w tym odwiedzane strony, korzystanie z aplikacji innych firm i inne informacje, które pomagają analizuje i ulepsza aplikację.

Gdy uzyskujesz dostęp do naszej Aplikacji za pomocą urządzenia mobilnego lub za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy otrzymywać lub gromadzić i przechowywać unikalne numery identyfikacyjne związane z Twoim urządzeniem („Identyfikator urządzenia”), operator komórkowy, typ i producent urządzenia, numer telefonu oraz, w zależności od Twojego ustawienia urządzenia mobilnego, dane dotyczące lokalizacji geograficznej, w tym współrzędne GPS (np. szerokość i / lub długość geograficzna) lub podobne informacje dotyczące lokalizacji urządzenia mobilnego.

Używamy lub możemy wykorzystywać dane zebrane za pomocą plików cookie, pliku dziennika, identyfikatorów urządzeń, danych lokalizacji i informacji o wyczyszczonych plikach GIF, aby: (a) zapamiętać informacje, abyś nie musiał ich ponownie wprowadzać podczas wizyty lub przy następnej wizycie Strona; (b) dostarczania niestandardowych, spersonalizowanych treści i informacji, w tym reklam; (c) zapewniać i monitorować skuteczność naszej Usługi; (d) monitorować zbiorcze wskaźniki, takie jak całkowita liczba odwiedzających, ruch, wykorzystanie i wzorce demograficzne w naszej witrynie internetowej i naszej Usłudze; (e) diagnozować lub naprawiać problemy technologiczne; oraz (f) w inny sposób planować i ulepszać nasze usługi.

2. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w przypadkach opisanych poniżej. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyborów dotyczących Twoich danych, zobacz sekcję „Twoje wybory dotyczące Twoich danych” poniżej.

Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe:

Inne firmy będące własnością firmy Logo Maker lub będące jej wspólną własnością, co obejmuje również nasze spółki zależne (tj. Wszelkie organizacje, które posiadamy lub kontrolujemy) lub naszą ostateczną spółkę holdingową (tj. Każdą organizację, która jest naszą własnością lub kontroluje nas) oraz wszelkie spółki zależne, których jest właścicielem. Firmy te będą wykorzystywać Twoje dane osobowe w taki sam sposób, jak możemy w ramach niniejszej Polityki;

Zewnętrzni dostawcy, konsultanci i inni usługodawcy, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, w celu wykonywania dla nas pracy, która może obejmować identyfikację i obsługę ukierunkowanych reklam, świadczenie treści lub usług lub świadczenie usług analitycznych; Naszym partnerom biznesowym, którzy wspólnie z nami oferują Państwu usługę, na przykład podczas współsponsorowanego konkursu lub promocji;

Strony trzecie, które naszym zdaniem mogą oferować produkty lub usługi, które mogą Ci się spodobać;

Osoby trzecie na żądanie. Na przykład możesz mieć możliwość udostępnienia swoich logo Kreatora logo znajomym za pośrednictwem wiadomości e-mail, wiadomości SMS lub różnych witryn mediów społecznościowych;

Publiczność na twoją prośbę. Jeśli wchodzisz w interakcję z naszą witryną lub aplikacją w mediach społecznościowych, na przykład oznaczając swoje filmy wideo #LOGOMAKER na Instagramie, ta treść użytkownika zostanie połączona z narzędziem do tworzenia logo na naszej stronie internetowej lub profilach mediów społecznościowych, a narzędzie do tworzenia logo może wyświetlać publicznie zawartość użytkownika. ;

Inne strony w związku z jakąkolwiek transakcją firmy, taką jak fuzja, sprzedaż aktywów lub udziałów firmy, reorganizacja, finansowanie, zmiana kontroli lub przejęcie całości lub części naszej działalności przez inną firmę lub osobę trzecią lub w przypadku upadłości lub powiązane lub podobne postępowanie; oraz stronom trzecim, zgodnie z wymogami (i) spełnienia wszelkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji, wezwania sądowego / nakazu sądowego, procesu prawnego lub innego żądania rządu, (ii) egzekwowania naszych Warunków użytkowania, w tym dochodzenia w sprawie ich potencjalnych naruszeń, (iii) zbadania i bronić się przed roszczeniami lub zarzutami osób trzecich, (iv) chronić przed naruszeniem praw, własności lub bezpieczeństwa Logo Maker, jego użytkowników lub opinii publicznej, zgodnie z wymogami lub dozwolonymi przez prawo oraz (v) wykrywać, zapobiegać lub w inny sposób przeciwdziałać przestępstwom (w tym oszustwa lub prześladowanie), bezpieczeństwo lub kwestie techniczne.

Możemy również udostępniać informacje innym w zagregowanej i anonimowej formie, która nie pozwala w uzasadniony sposób identyfikować Cię bezpośrednio jako osobę.

3. TWOJE WYBORY DOTYCZĄCE TWOICH INFORMACJI

Komunikacja marketingowa. Jeśli nie chcesz otrzymywać promocyjnych wiadomości e-mail, możesz kliknąć przycisk „zrezygnuj z subskrypcji” w promocyjnych wiadomościach e-mail. Pamiętaj, że nie możesz anulować subskrypcji ani zrezygnować z niepromocyjnych wiadomości dotyczących Twojego konta, takich jak weryfikacja konta, hasło lub żądania numerów lokalnych, potwierdzenia zamówień, zmiany lub aktualizacje funkcji Aplikacji lub uwagi techniczne i dotyczące bezpieczeństwa.

Reklama w Internecie. Możemy zezwolić sieciom reklamowym stron trzecich na zbieranie informacji o korzystaniu przez Ciebie z naszej strony internetowej w czasie, aby mogły odtwarzać lub wyświetlać reklamy, które mogą być istotne dla Twoich zainteresowań w naszej aplikacji, a także w innych witrynach internetowych lub aplikacjach. Zazwyczaj informacje, które udostępniamy, są dostarczane za pośrednictwem plików cookie lub podobnych technologii śledzenia. Jedynym sposobem całkowitego „zrezygnowania” z gromadzenia jakichkolwiek informacji za pomocą plików cookie lub innej technologii śledzenia jest aktywne zarządzanie ustawieniami przeglądarki lub urządzenia mobilnego. Zapoznaj się z informacjami technicznymi przeglądarki lub urządzenia mobilnego, aby uzyskać instrukcje dotyczące usuwania i wyłącz pliki cookie oraz inne narzędzia śledzące / rejestrujące. (Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, usuwaniu plików GIF / sygnalizatorów internetowych i powiązanych technologiach, możesz odwiedzić witrynę http://www.allaboutcookies.org i / lub zasoby internetowe Network Advertising Initiative , na http://www.networkadvertising.org). W zależności od urządzenia mobilnego możesz nie mieć możliwości kontrolowania technologii śledzenia za pomocą ustawień.

Przechowywanie danych: będziemy przechowywać Twoje informacje tak długo, jak długo Twoje konto będzie aktywne lub w razie potrzeby, aby świadczyć Ci usługi. Po zamknięciu lub dezaktywacji konta, Logo Maker może zachować informacje (w tym Treści użytkownika) przez uzasadniony handlowo czas w celu tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji i / lub audytu. Skontaktuj się z nami pod adresem [email protected], jeśli chcesz usunąć swoje konto. Należy pamiętać, że nie będziemy w stanie usunąć żadnych treści, które udostępniłeś innym lub portalom społecznościowym.

4. BEZPIECZEŃSTWO I PRZECHOWYWANIE INFORMACJI

Logo Maker dba o bezpieczeństwo Twoich informacji i stosuje uzasadnione z handlowego punktu widzenia fizyczne, administracyjne i technologiczne zabezpieczenia w celu zachowania integralności i bezpieczeństwa wszystkich informacji, które zbieramy i które udostępniamy naszym usługodawcom. Jednak żaden system bezpieczeństwa nie jest nieprzenikniony i nie możemy zagwarantować 100% bezpieczeństwa naszych systemów. W przypadku, gdy jakiekolwiek informacje znajdujące się pod naszą kontrolą zostaną narażone w wyniku naruszenia bezpieczeństwa, podejmiemy rozsądne kroki w celu zbadania sytuacji i, w stosownych przypadkach, powiadomimy osoby, których informacje mogły zostać naruszone, i podejmiemy inne kroki, zgodnie z wszelkie obowiązujące przepisy i regulacje. Twoje informacje zebrane za pośrednictwem Aplikacji mogą być przechowywane i przetwarzane w Singapurze lub w dowolnym innym kraju, w którym firma Logo Maker lub jej spółki zależne, stowarzyszone lub usługodawcy mają swoje placówki. Jeśli znajdujesz się w Unii Europejskiej lub w innych regionach, w których obowiązują przepisy regulujące gromadzenie i wykorzystywanie danych, które mogą różnić się od prawa Wielkiej Brytanii, pamiętaj, że możemy przekazywać informacje, w tym dane osobowe, do kraju i jurysdykcji, które nie zapewniają takiej samej ochrony danych. prawa jako Twoja jurysdykcja i wyrażasz zgodę na przekazywanie informacji do Wielkiej Brytanii lub dowolnego innego kraju, w którym Spółka lub jej jednostka dominująca, spółki zależne, stowarzyszone lub usługodawcy utrzymują obiekty oraz wykorzystują i ujawniają informacje o Tobie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

5. OSOBY W WIEKU 13 LAT

Logo Maker nie zbiera świadomie ani nie żąda żadnych informacji od osób poniżej 13 roku życia ani świadomie nie zezwala takim osobom na rejestrację w aplikacji. Aplikacja i jej zawartość nie są skierowane do dzieci w wieku poniżej 13 lat. W przypadku, gdy dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dziecka poniżej 13 roku życia bez zgody rodziców, usuniemy te informacje tak szybko, jak to możliwe. Jeśli uważasz, że możemy zebrać jakiekolwiek informacje od dziecka poniżej 13 roku życia, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]

6. LINKI DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH

Aplikacje mogą zawierać linki do i z witryn internetowych stron trzecich naszych partnerów biznesowych, reklamodawców i serwisów społecznościowych. Jeśli klikniesz łącze do którejkolwiek z tych witryn, pamiętaj, że te witryny mają własne polityki prywatności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich zasady. Prosimy o zapoznanie się z poszczególnymi zasadami przed przesłaniem jakichkolwiek informacji do tych witryn internetowych.

7. AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego modyfikowania niniejszej Polityki. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w niniejszej Polityce, zmienimy datę „Ostatnia aktualizacja” poniżej i opublikujemy zaktualizowaną Politykę na tej stronie.

8. KONTAKT Z NAMI

438, Streatham High Road Londyn, Wielka Brytania. SW16 3PX

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]

9. OSTATNIA DATA ZMIANY

Niniejsza Polityka została ostatnio zmieniona i obowiązuje od 21 sierpnia 2019 r