Privacybeleid

Welkom bij Content Arcade, de aanbieder van de Logo Maker-website en -toepassing ("Logo Maker", "wij" of "ons"). Deze pagina legt de voorwaarden uit waaronder u onze website, applicatiesoftware en service kunt gebruiken via uw browser of mobiele apparaat (gezamenlijk onze "App"). Door de app te downloaden, openen of gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden ("overeenkomst") en het verzamelen en gebruiken van uw informatie zoals uiteengezet in de Logo Maker hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. app-privacybeleid. Logo Maker behoudt zich het recht voor om eenzijdige wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Deze overeenkomst is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die de app downloaden, openen of gebruiken ("gebruikers").

LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR OM ERVOOR TE ZORGEN DAT U ELKE BEPALING BEGRIJPT. DEZE OVEREENKOMST BEVAT EEN VERPLICHTE ARBITRAGE VAN GESCHILLENBEPALING. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT GESCHILLEN TUSSEN U EN LOGO MAKER APP ZULLEN WORDEN OPGELOST DOOR BINDENDE, INDIVIDUELE ARBITRAGE EN U ZIET AF VAN UW RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN EEN KLASSE ACTIERECHTSPROCEDURE OF KLASSE-BREDE ARBITRAGE.

1. Gebruik van onze app

Logo Maker biedt een app waarmee u persoonlijke logo's kunt maken door componenten op maat te bewerken, en, als u dat wilt, logo's kunt toevoegen / bewerken om uw logo's te begeleiden ("Logo Maker-logo's").

A. Geschiktheid

U mag de app alleen gebruiken als u een bindend contract kunt aangaan met Logo Maker, en alleen in overeenstemming met deze overeenkomst en alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften. Elk gebruik van of toegang tot de app door iemand jonger dan 13 jaar is ten strengste verboden en in strijd met deze overeenkomst. De app is niet beschikbaar voor gebruikers die eerder door Logo Maker uit de app zijn verwijderd.

B. Logo Maker-app

Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze overeenkomst, wordt u hierbij een niet-exclusieve, beperkte, niet-overdraagbare, vrij herroepbare licentie verleend om de app te gebruiken voor uw persoonlijk, privé, niet-commercieel gebruik, en alleen in overeenstemming met de kenmerken van de App zoals deze op de markt wordt gebracht door Logo Maker. Logo Maker behoudt zich alle rechten voor die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend in de App en de Logo Maker IP (zoals hieronder gedefinieerd). Logo Maker kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook of zonder reden beëindigen. Commercieel gebruik. U mag de Logo Maker-app niet voor commerciële doeleinden gebruiken, tenzij u de copyrighthouder bent of u alle benodigde rechten en licenties heeft verkregen om alle video's, muziekwerken, geluidsopnamen en ander materiaal waaruit uw gebruikersinhoud bestaat, voor commerciële doeleinden te gebruiken.

C. Logo Maker-accounts

Uw Logo Maker-account geeft u toegang tot de app en functionaliteit die we van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken kunnen opzetten en onderhouden. Door verbinding te maken met Logo Maker met een service van een derde partij, geeft u ons toestemming om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van uw informatie van die service zoals toegestaan ​​door die service, en om uw inloggegevens voor die service op te slaan. U mag nooit het account van een andere gebruiker gebruiken zonder toestemming. Bij het aanmaken van uw account moet u nauwkeurige en volledige informatie verstrekken. U bent als enige verantwoordelijk voor de activiteit die plaatsvindt op uw account en u moet uw accountwachtwoord veilig bewaren. We raden u aan om "sterke" wachtwoorden te gebruiken (wachtwoorden die een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers en symbolen gebruiken) met uw account. U moet Logo Maker onmiddellijk op de hoogte stellen van elke inbreuk op de beveiliging of ongeautoriseerd gebruik van uw account. Logo Maker is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die worden veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik van uw account. U kunt uw gebruikersprofiel beheren en hoe u met de app omgaat door de instellingen in de mobiele app te wijzigen. Door Logo Maker uw e-mailadres te verstrekken, stemt u in met ons gebruik het e-mailadres om u app-gerelateerde kennisgevingen te sturen, inclusief eventuele kennisgevingen die wettelijk verplicht zijn, in plaats van communicatie per post. We kunnen uw e-mailadres ook gebruiken om u andere berichten te sturen, zoals wijzigingen in functies van de app en speciale aanbiedingen .

D. Gebruiksregels

U stemt ermee in om geen van de volgende verboden activiteiten te ondernemen: (i) het kopiëren, verspreiden of openbaar maken van enig deel van de app op welk medium dan ook, inclusief maar niet beperkt tot geautomatiseerd of niet-geautomatiseerd "scraping"; (ii) het gebruiken van een geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot 'robots', 'spiders', 'offline lezers', enz., om toegang te krijgen tot de app op een manier die meer verzoekberichten naar de Logo Maker-servers stuurt dan een mens redelijkerwijs kan produceren in dezelfde periode van tijd door een conventionele online webbrowser te gebruiken; (iii) het verzenden van spam, kettingbrieven of andere ongevraagde e-mail; (iv) het proberen te verstoren, de systeemintegriteit of -beveiliging in gevaar te brengen of transmissies naar of van de servers waarop de App draait te ontcijferen; (v) het ondernemen van enige actie die een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur oplegt of kan opleggen; (vi) het uploaden van ongeldige gegevens, virussen, wormen of andere softwareagenten via de App; (vii) het verzamelen of verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie, inclusief accountnamen, uit de App; (viii) het gebruik van de App voor commerciële doeleinden zonder over alle benodigde rechten en licenties voor de Gebruikersinhoud te beschikken; (ix) zich voordoen als een andere persoon of anderszins een verkeerde voorstelling van zaken geven van uw band met een persoon of entiteit, fraude plegen, uw identiteit verbergen of proberen te verbergen; (x) het verstoren van de goede werking van de App; (xi) toegang te krijgen tot enige inhoud op de App via een technologie of andere middelen dan de mogelijkheden die door de App worden geboden; of (xii) het omzeilen van de maatregelen die we kunnen gebruiken om de toegang tot de app te voorkomen of te beperken, inclusief maar niet beperkt tot functies die het gebruik of kopiëren van enige inhoud voorkomen of beperken of beperkingen op het gebruik van de app of de inhoud ervan afdwingen. We kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, de app wijzigen, de levering van de app of functies van de app aan u of gebruikers in het algemeen stopzetten of gebruikslimieten voor de app instellen. We kunnen uw toegang tot de app permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten, of gebruikersinhoud verwijderen (zoals hieronder gedefinieerd), zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, ook als u naar onze eigen overtuiging een bepaling van deze overeenkomst schendt, of voor geen reden. Bij beëindiging om welke reden of zonder reden dan ook, blijft u gebonden aan deze overeenkomst. U bent als enige verantwoordelijk voor uw gedrag en alle gegevens, tekst, bestanden, informatie, afbeeldingen, foto's, audio- en videoclips, geluidsopnames, muziekwerken, vertellingen, werken van auteurschap, links en andere inhoud of materialen die u indient, plaatst of weergave op of via onze app. Logo Maker is niet aansprakelijk voor gedrag met betrekking tot uw gebruik van onze app.

2. Gebruikersinhoud

Sommige delen van de app bieden gebruikers de mogelijkheid om inhoud te maken, te delen en te posten, zoals profielinformatie, video's, afbeeldingen, muziekwerken, geluidsopname, tekst en ander materiaal dat wordt gebruikt om Logo Maker-logo's, opmerkingen, vragen en ander materiaal te maken. of informatie (al het materiaal dat een Gebruiker levert, deelt, indient, weergeeft of anderszins maakt met behulp van de App, inclusief de Logo Maker-logo's die door de Gebruiker zijn gemaakt, zijn 'Gebruikersinhoud'). We claimen geen eigendomsrechten op Gebruikersinhoud die is gemaakt door Logo Maker heeft het recht (maar niet de plicht) om naar eigen goeddunken alle Gebruikersinhoud te verwijderen die is opgeslagen via de App.

U stemt ermee in om geen Gebruikersinhoud te plaatsen, op te slaan, te verzenden, te creëren of te delen die: (i) een risico op letsel, verlies, lichamelijk of geestelijk letsel, emotioneel leed, overlijden, handicap, misvorming of lichamelijke of geestelijke ziekte kan veroorzaken u, een andere persoon of een dier; (ii) het risico kan vormen van enig ander verlies of schade aan personen of eigendommen; (iii) poogt kinderen te schaden of uit te buiten door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud, te vragen om persoonlijk identificeerbare details of anderszins; (iv) kan een misdaad of onrechtmatige daad vormen of daaraan bijdragen; (v) informatie of inhoud bevat die wij als onwettig, schadelijk, beledigend, racistisch of etnisch beledigend, lasterlijk, inbreukmakend, inbreukmakend op de persoonlijke privacy of publiciteitsrechten, intimiderend, vernederend voor andere mensen (publiek of anderszins), lasterlijk, bedreigend, godslasterlijk of anderszins verwerpelijk; (vi) informatie of inhoud bevat die illegaal is (inclusief, maar niet beperkt tot, de openbaarmaking van voorkennis onder de effectenwetgeving of van handelsgeheimen van een andere partij); of (vii) enige informatie of inhoud bevat die u volgens enige wet of onder contractuele of fiduciaire relaties niet ter beschikking mag stellen. U stemt ermee in dat alle gebruikersinhoud die u maakt, opslaat of deelt, geen inbreuk maakt op rechten van derden van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten (zoals hieronder gedefinieerd) of rechten op privacy. Logo Maker behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om Gebruikersinhoud te weigeren en / of te verwijderen waarvan Logo Maker naar eigen goeddunken meent dat deze in strijd is met deze bepalingen.

Voor de toepassing van deze overeenkomst betekent "intellectuele eigendomsrechten" alle octrooirechten, auteursrechten, maskeerwerkrechten, morele rechten, publiciteitsrechten, handelsmerken, handelsimago- en dienstmerkrechten, goodwill, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten. zoals nu of hierna kunnen bestaan, en alle aanvragen daarom en registraties, verlengingen en uitbreidingen daarvan, onder de wetten van een staat, land, territorium of andere jurisdictie.

In verband met uw Gebruikersinhoud bevestigt, verklaart en garandeert u het volgende:

  1. Uw gebruikersinhoud en uw gebruik ervan zoals beoogd in deze overeenkomst en de app zal geen enkele wet overtreden of inbreuk maken op rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten.
  2. Voor zover u onze App voor commerciële doeleinden gebruikt en uw Gebruikersinhoud enig auteursrechtelijk beschermd materiaal bevat dat niet uw originele werk is of waarin u anderszins niet het auteursrecht bezit, heeft u alle rechten, licenties, toestemmingen en machtigingen die nodig zijn om dat auteursrechtelijk beschermde materiaal te gebruiken in verband met het maken en / of verspreiden van die Gebruikersinhoud met behulp van de App.
  3. Logo Maker mag de rechten op uw Gebruikersinhoud die onder deze Overeenkomst zijn verleend, uitoefenen zonder aansprakelijkheid voor betaling van eventuele gildevergoedingen, restanten, betalingen, vergoedingen of royalty's die verschuldigd zijn onder een collectieve arbeidsovereenkomst of anderszins. Logo Maker neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebruikersinhoud die u of een andere gebruiker of derde partij maakt, opslaat, deelt, plaatst of verzendt via de app. U bent als enige verantwoordelijk voor uw gebruikersinhoud en de gevolgen van het plaatsen, publiceren of delen ervan en u gaat ermee akkoord dat wij alleen optreden als een passieve doorgeefluik voor uw online distributie en publicatie van uw gebruikersinhoud. Als uw inhoud in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, bent u mogelijk wettelijk aansprakelijk voor die inhoud.
3. Licentieverlening voor gebruikersinhoud

Als u uw gebruikersinhoud deelt met Logo Maker of uw gebruikersinhoud koppelt aan Logo Maker op een service van een derde partij (inclusief bijvoorbeeld door de tag #LOGOMAKER op Instagram te gebruiken of LOGOMAKER op Facebook te taggen), verleent u uitdrukkelijk toestemming en vertegenwoordigt u en garandeert dat u alle benodigde rechten hebt om aan Logo Maker een royaltyvrije, sublicentieerbare, overdraagbare, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde licentie te verlenen voor het gebruiken, reproduceren, wijzigen, publiceren, vermelden van informatie over, bewerken, vertalen , distribueren, syndiceren, publiekelijk uitvoeren, publiekelijk weergeven en afgeleide werken maken van al dergelijke gebruikersinhoud en uw naam, stem en / of gelijkenis zoals vervat in uw gebruikersinhoud, geheel of gedeeltelijk, en in welke vorm dan ook, media of technologie, nu bekend of hierna ontwikkeld, voor gebruik in verband met de activiteiten van de App en Logo Maker (en zijn opvolgers en gelieerde ondernemingen), inclusief maar niet beperkt tot het promoten en herdistribueren van een deel van of al onze App (en daarvan afgeleide werken ereof) in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.

4. Logo Maker

A. Ongeveer

De app biedt je de mogelijkheid om persoonlijke videoverhalen te maken door je videoclips in volgorde te zetten en, als je wilt, ze te begeleiden met je muziek of andere geluiden. De App kan derden ook de mogelijkheid bieden om u muziek- of audiofragmenten aan te bieden die u kunt gebruiken bij het maken van Gebruikersinhoud. U blijft eigenaar van al uw originele gebruikersinhoud in alle Logo Maker-logo's die door u zijn gemaakt. U bezit echter geen muziek, audioclips, video of andere inhoud die door derden via de app wordt aangeboden, inclusief dergelijke inhoud die u opneemt in Logo Maker-logo's, en u mag dergelijke inhoud alleen gebruiken voor niet-commerciële privédoeleinden en naar de omvang van de functionaliteit van de App.

B. Logo Maker-logo's en gebruikersinhoud delen.

U kunt uw Logo Maker-logo's en andere gebruikersinhoud met anderen delen via e-mail, sms-berichten of services van derden, zoals Instagram, Facebook, YouTube en Twitter. Logo Maker heeft geen controle over sites en services van derden. Als u ervoor kiest om uw Logo Maker-logo's te delen op een website of service van derden, doet u dit op eigen risico en begrijpt u dat deze Overeenkomst en het Privacybeleid van Logo Maker niet van toepassing zijn op uw gebruik van dergelijke sites. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Logo Maker-logo's en het delen van de video's door u of via uw account. U bent ervoor verantwoordelijk dat u over alle intellectuele eigendomsrechten beschikt voor alle gebruikersinhoud die u voor commercieel gebruik maakt via de Logo Maker-app. U gaat ermee akkoord dat Logo Maker niet aansprakelijk is voor enige schending van wetten of rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten en publiciteitsrechten, die voortvloeien uit of verband houden met uw creatie of gebruik van gebruikersinhoud. , en u stemt ermee in om Logo Maker te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw toegang tot of creatie, gebruik of het delen van Gebruikersinhoud.

5. Mobiele software

A. Mobiele software

We kunnen software beschikbaar stellen om toegang te krijgen tot de app via een mobiel apparaat ("mobiele software"). Om de mobiele software te gebruiken, moet u een mobiel apparaat hebben dat compatibel is met de mobiele software. Logo Maker garandeert niet dat de mobiele software compatibel zijn met uw mobiele apparaat. Logo Maker verleent u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om een ​​gecompileerde codekopie van de mobiele software te gebruiken voor één Logo Maker-account op één mobiel apparaat dat eigendom is van of uitsluitend door u wordt geleasd, voor uw persoonlijk gebruik. U mag niet: (i) de Mobiele Software wijzigen, disassembleren, decompileren of reverse-engineeren, behalve voor zover een dergelijke beperking uitdrukkelijk bij wet verboden is; (ii) verhuren, leasen, uitlenen, doorverkopen, in sublicentie geven, distribueren of anderszins de Mobiele Software overdragen aan een derde partij of de Mobiele Software gebruiken om timesharing of soortgelijke diensten aan een derde partij te bieden; (iii) kopieën van de Mobiele Software te maken; (iv) verwijderen, omzeilen, uitschakelen, beschadigen of anderszins int erfere met veiligheidsgerelateerde functies van de mobiele software, functies die het gebruik of kopiëren van inhoud die toegankelijk is via de mobiele software verhinderen of beperken, of functies die beperkingen op het gebruik van de mobiele software afdwingen; of (v) het verwijderen van de copyright- en andere eigendomsrechten op de Mobiele Software. U erkent dat Logo Maker van tijd tot tijd geüpgradede versies van de Mobiele Software kan uitgeven en automatisch de versie van de Mobiele Software die u op uw mobiele apparaat gebruikt, automatisch elektronisch kan upgraden. U stemt in met een dergelijke automatische upgrade op uw mobiele apparaat en gaat ermee akkoord dat de voorwaarden van deze overeenkomst van toepassing zijn op al dergelijke upgrades. Elke code van derden die mogelijk in de Mobiele Software is opgenomen, valt onder de toepasselijke EULA voor open source of een licentie van derden, indien van toepassing, die het gebruik van dergelijke code autoriseert. De voorgaande licentieverlening is geen verkoop van de Mobiele Software of een kopie daarvan, en Logo Maker of zijn externe partners of leveranciers behouden alle rechten, titels en belangen in de Mobiele Software (en enige kopie daarvan). Elke poging van u om een ​​van de rechten, plichten of verplichtingen hieronder over te dragen, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze overeenkomst, is nietig. Logo Maker behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk worden verleend onder deze overeenkomst. De mobiele software mag niet worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd naar bepaalde landen of die personen of entiteiten die geen export uit het VK mogen ontvangen. Bovendien is de mobiele software mogelijk onderworpen aan de import- en exportwetten van andere landen.

B. Mobiele software van iTunes.

Het volgende is van toepassing op alle mobiele software die u aanschaft bij de iTunes Store ("iTunes-software"): u erkent en gaat ermee akkoord dat deze overeenkomst uitsluitend tussen u en Logo Maker is, niet Apple, en dat Apple niet verantwoordelijk is voor de iTunes- Gelinkte software of inhoud daarvan. Uw gebruik van de door iTunes afkomstige software moet voldoen aan de Servicevoorwaarden van de App Store. U erkent dat Apple op geen enkele manier verplicht is om onderhouds- en ondersteuningsdiensten te verlenen met betrekking tot de door iTunes afkomstige software. In de in het geval dat de door iTunes afkomstige software niet voldoet aan de toepasselijke garantie, kunt u Apple hiervan op de hoogte stellen, en Apple zal u de aankoopprijs voor de door iTunes afkomstige software terugbetalen; voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zal Apple geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de door iTunes afkomstige software, en alle andere claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die kunnen worden toegeschreven aan het niet naleven van enige w garantie wordt uitsluitend beheerst door deze overeenkomst en alle wetten die van toepassing zijn op Logo Maker als leverancier van de software. U erkent dat Apple niet verantwoordelijk is voor het afhandelen van claims van u of een derde partij met betrekking tot de door iTunes afkomstige software of uw bezit en / of gebruik van de door iTunes afkomstige software, inclusief, maar niet beperkt tot: (i) productaansprakelijkheid vorderingen; (ii) enige bewering dat de door iTunes afkomstige software niet voldoet aan enige toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste; en (iii) vorderingen die voortvloeien uit wetgeving inzake consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving; en al dergelijke claims worden uitsluitend beheerst door deze overeenkomst en alle wetten die van toepassing zijn op Logo Maker als leverancier van de software. U erkent dat, in het geval van een claim van een derde partij dat de door iTunes afkomstige software of uw bezit en gebruik van die door iTunes afkomstige software inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derde partij, Logo Maker, en niet Apple, als enige verantwoordelijk zal zijn voor het onderzoek. , verdediging, schikking en kwijting van een dergelijke claim wegens inbreuk op intellectueel eigendom voor zover vereist door deze overeenkomst. U en Logo Maker erkennen en gaan ermee akkoord dat Apple, en de dochterondernemingen van Apple, derde begunstigden zijn van deze Overeenkomst met betrekking tot uw licentie voor de iTunes-software, en dat Apple, na uw aanvaarding van de voorwaarden van deze Overeenkomst, het recht hebben (en wordt geacht het recht te hebben aanvaard) om deze Overeenkomst af te dwingen met betrekking tot uw licentie van de iTunes-software tegen u als derde begunstigde daarvan.

6. Onze eigendomsrechten

De App bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven door Logo Maker ("Logo Maker IP"). Logo Maker IP kan worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere wetten, en tussen u en Logo Maker bezit en behoudt Logo Maker alle rechten op het Logo Maker IP. U zult geen kennisgevingen van copyright, handelsmerken, servicemerken of andere eigendomsrechten die zijn opgenomen in of bij de app horen, verwijderen, wijzigen of verbergen en u zult geen afgeleide werken reproduceren, wijzigen, aanpassen, voorbereiden op basis van, uitvoeren, weergeven, publiceren, de App distribueren, verzenden, uitzenden, verkopen, in licentie geven of anderszins exploiteren. De naam Logo Maker en de logo's zijn handelsmerken van Logo Maker en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, nagebootst of gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Logo Maker. Bovendien zijn alle paginakoppen, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts servicemerken, handelsmerken en / of handelsopmaak van Logo Maker en mogen ze niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Logo Maker. U kunt ervoor kiezen of we kunnen u uitnodigen om opmerkingen of ideeën over de app in te dienen, inclusief maar niet beperkt tot hoe u de app of onze producten kunt verbeteren ("Ideeën"). Door een Idee in te dienen, gaat u ermee akkoord dat uw openbaarmaking gratis, ongevraagd en zonder beperking is en Logo Maker niet onder enige fiduciaire of andere verplichting plaatst, en dat het ons vrij staat om het Idee te gebruiken zonder enige aanvullende vergoeding voor u, en / of om het Idee op een niet-vertrouwelijke basis of anderszins aan iemand bekendmaken. U erkent verder dat, door uw inzending te accepteren, Logo Maker geen afstand doet van enig recht om soortgelijke of gerelateerde ideeën te gebruiken die eerder bekend waren bij Logo Maker, of ontwikkeld zijn door zijn werknemers, of verkregen zijn uit andere bronnen dan u.

7. Privacy

We geven om de privacy van onze gebruikers. U begrijpt dat u door het gebruik van de app instemt met het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw persoonlijk identificeerbare informatie en geaggregeerde gegevens zoals uiteengezet in ons privacybeleid, en dat uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt verzameld, gebruikt, overgedragen naar en verwerkt in Singapore.

8. Beveiliging

Logo Maker geeft om de integriteit en veiligheid van uw persoonlijke gegevens. We kunnen echter niet garanderen dat ongeautoriseerde derde partijen nooit in staat zullen zijn om onze beveiligingsmaatregelen te omzeilen of uw persoonlijke gegevens voor ongepaste doeleinden te gebruiken. U erkent dat u uw persoonlijke gegevens op eigen risico verstrekt.

9. Link van derden

De app kan links bevatten naar websites van derden, adverteerders, diensten, speciale aanbiedingen of andere evenementen of activiteiten die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Logo Maker. Logo Maker onderschrijft en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke sites, informatie, materialen, producten of diensten van derden. Als u een website van een derde partij bezoekt vanuit de app, doet u dit op eigen risico en begrijpt u dat deze overeenkomst en het privacybeleid van Logo Maker niet van toepassing zijn op uw gebruik van dergelijke sites. U ontslaat Logo Maker uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van een website, service of inhoud van derden. Bovendien zijn uw omgang met of deelname aan promoties van adverteerders in de app, inclusief betaling en levering van goederen, en alle andere voorwaarden (zoals garanties) uitsluitend tussen u en dergelijke adverteerders. U gaat ermee akkoord dat Logo Maker niet verantwoordelijk is voor enig verlies of enige schade in verband met uw omgang met dergelijke adverteerders.

10. Vrijwaring

U stemt ermee in om Logo Maker en haar dochterondernemingen, agenten, licentiegevers, managers en andere gelieerde bedrijven en hun werknemers, contractanten, agenten, functionarissen en directeuren te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims, schadevergoedingen, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en onkosten (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten) die voortvloeien uit: (i) uw gebruik van en toegang tot de app, inclusief alle gegevens of inhoud die door u zijn verzonden of ontvangen; (ii) uw schending van enige voorwaarde van deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van een van de bovenstaande verklaringen en garanties; (iii) uw schending van enig recht van derden, inclusief maar niet beperkt tot enig recht op privacy of intellectuele eigendomsrechten; (iv) uw schending van enige toepasselijke wet, regel of regelgeving; (v) elke claim voor schade die ontstaat als gevolg van uw gebruikersinhoud, inclusief maar niet beperkt tot gebruikersinhoud, of enige die is gemaakt, opgeslagen, gedeeld of ingediend via uw account; of (vi) de toegang tot en het gebruik van de App door een andere partij met uw unieke gebruikersnaam, wachtwoord of andere geschikte beveiligingscode.

11. Geen garantie

DE APP WORDT GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS. HET GEBRUIK VAN DE APP IS OP EIGEN RISICO. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDT DE APP GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD EIGEN DOEL. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN LOGO MAKER OF VIA DE APP ZAL GARANTIE CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK HIERIN WORDT VERMELD. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GARANDEREN LOGO MAKER, ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN ZIJN LICENTIEGEVERS NIET DAT DE INHOUD NAUWKEURIG, BETROUWBAAR OF CORRECT IS; DAT DE APP AAN UW VEREISTEN VOLDOET; DAT DE APP OP ELK MOMENT OF LOCATIE, ONONDERBROKEN OF VEILIG, BESCHIKBAAR ZAL ZIJN; DAT ALLE GEBREKEN OF FOUTEN ZULLEN WORDEN VERHELPEN; OF DAT DE APP VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. ELKE INHOUD DIE WORDT GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE APP, WORDT OP EIGEN RISICO GEDOWNLOAD, EN U BENT UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF MOBIEL APPARAAT OF GEGEVENSVERLIES DIE HET GEVOLG IS VAN DERGELIJKE DOWNLOAD OF UW GEBRUIK.

LOGO MAKER GEEFT GEEN GARANTIE, BEVESTIGT, GARANDEERT OF AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF DIENST DIE WORDEN GECONTROLEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDEN VIA DE LOGO MAKER-APP OF ENIGE HYPERLINKED WEBSITE OF SERVICE, EN LOGO MAKER ZAL NIET EEN GARANTIE CONTROLEER ELKE TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDEN VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN.

DE FEDERALE WETGEVING, SOMMIGE STATEN, PROVINCIES EN ANDERE RECHTSGEBIEDEN STAAN UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN BEPAALDE IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE, DUS SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

12. Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZULLEN LOGO MAKER, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, BIJZONDERE, BIJZONDERE, BIJZONDERE EN BIJZONDERE GEGEVENS. WINSTVERLIES, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDER IMMATERIËLE VERLIES, DAT HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID OM DEZE APP TE GEBRUIKEN. IN GEEN GEVAL ZAL LOGO MAKER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE, VERLIES OF LETSEL ALS GEVOLG VAN HACKING, VERVANGING OF ANDERE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE APP OF UW ACCOUNT OF DE INFORMATIE DIE DAARIN STAAT.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, AANVAARDT LOGO MAKER GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE (I) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN DE INHOUD; (II) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE APP; (III) ELKE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN / OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN; (IV) ENIGE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VANUIT DE APP; (V) ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJANPAARDEN OF DERGELIJKE DIE KUNNEN WORDEN VERZONDEN NAAR OF VIA ONZE APP DOOR EEN DERDE PARTIJ; (VI) ENIGE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD DIE IS GEPLAATST, E-MAIL, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE APP; EN / OF (VII) GEBRUIKERSINHOUD OF HET DEFAMATORISCHE, BELEDIGENDE OF ONWETTIGE GEDRAG VAN EEN DERDE PARTIJ. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN LOGO MAKER EN (VOOR ZOALS VAN TOEPASSING) DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DOCHTERONDERNEMINGEN, OFFICIEREN, DIRECTEUREN, MAKERS, WERKNEMERS EN LEVERANCIERS VAN LOGO MAKER, JEGENS U OF DERDEN IS IN ELKE OMSTANDIGHEID BEPERKT TOT $ 1.

DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING OF DE BEWERPTE AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMIDDELEN, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE BASIS, ZELFS ALS LOGO MAKER OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE VOORGAANDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN IN DE TOEPASSELIJKE RECHTSGEBIED.

IN SOMMIGE STATEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DEZE OVEREENKOMST GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN, EN U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE VAN STAAT TOT STAAT VERSCHILLEN. DE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN ONDER DEZE OVEREENKOMST ZIJN NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

13. Toepasselijk recht, arbitrage en afstandsverklaring inzake collectieve actie / juryrechtspraak.

A. Toepasselijk recht

U gaat ermee akkoord dat: (i) de app geacht wordt uitsluitend in het VK te zijn gevestigd; en (ii) de App wordt beschouwd als een passieve app die geen aanleiding geeft tot persoonlijke jurisdictie over Logo Maker, specifiek of algemeen, in andere rechtsgebieden dan het VK. Deze overeenkomst wordt beheerst door de interne materiële wetten van het VK, zonder rekening te houden met de principes van conflicterende wetgeving. De partijen erkennen dat deze overeenkomst een transactie aantoont waarbij interstatelijke handel betrokken is.

B. Arbitrage

LEES DEZE SECTIE ZORGVULDIG, OMDAT HET DE PARTIJEN NODIG HEEFT OM HUN GESCHILLEN TE ARBITREREN EN DE MANIER WAAROP U VERLICHTING VAN LOGO MAKER KUNT ZOEKEN, BEPERKT. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het onderwerp van deze overeenkomst zal definitief worden beslecht door arbitrage in het VK, met gebruikmaking van de Engelse taal in overeenstemming met de Arbitrageregels en -procedures van Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. ("JAMS") en vervolgens in door een commerciële arbiter met substantiële ervaring in het oplossen van geschillen over intellectueel eigendom en commerciële contracten, die zal worden geselecteerd uit de juiste lijst van JAMS-arbiters in overeenstemming met de Arbitrageregels en -procedures van JAMS. De winnende partij in elke arbitrage of andere procedure die ontstaat op grond van deze overeenkomst heeft recht op vergoeding van de redelijke onkosten (inclusief redelijke advocatenhonoraria, honoraria van getuige-deskundigen en alle andere kosten) die in verband daarmee zijn gemaakt. Een oordeel over de aldus verleende uitspraak kan worden ingediend bij een rechtbank met jurisdictie of verzoekschrift. kan bij een dergelijke rechtbank worden ingediend voor gerechtelijke aanvaarding van een vonnis en een bevel van en forcement, al naargelang het geval. Niettegenstaande het voorgaande heeft elke partij het recht om bij een rechtbank met de juiste jurisdictie een vordering in te stellen voor voorlopige of andere billijke maatregelen in afwachting van een definitieve beslissing van de arbiter. Voor alle doeleinden van deze overeenkomst sluiten de pariteiten aan op de exclusieve jurisdictie en locatie in de rechtbanken in Singapore. Het gebruik van de site is niet toegestaan ​​in enig rechtsgebied dat niet alle bepalingen van de overeenkomst uitvoert, inclusief maar niet beperkt tot deze sectie. U en Logo Maker komen overeen dat elke oorzaak van actie die voortvloeit uit of verband houdt met de App (inclusief, maar niet beperkt tot, enige diensten die daarin worden geleverd of beschikbaar gesteld) of deze Overeenkomst moet beginnen binnen (1) jaar nadat de oorzaak van de actie is ontstaan ; anders is een dergelijke actie permanent uitgesloten. Mocht u een geschil hebben met een of meer gebruikers of een externe partij, dan ontslaat u Logo Maker (en de functionarissen, directeuren, agenten, dochterondernemingen, joint ventures, makers en werknemers van Logo Maker) van alle claims, eisen en schadevergoedingen (feitelijke en daaruit voortvloeiend) van elke soort en aard, bekend en onbekend, verdacht en onverdacht, bekendgemaakt en niet bekendgemaakt, voortkomend uit of op enigerlei wijze verband houdend met dergelijke geschillen. Logo Maker moedigt gebruikers aan om geschillen tussen gebruikers te melden aan uw lokale wetshandhavingsinstantie, postmeester-generaal of een gecertificeerde bemiddelings- of arbitrage-entiteit, indien van toepassing. Logo Maker kan, ten behoeve van gebruikers, proberen gebruikers te helpen geschillen op te lossen. Logo Maker doet dit naar eigen goeddunken van LOGOMAKER en Logo Maker heeft geen verplichting om geschillen tussen gebruikers of tussen gebruikers en externe partijen op te lossen. Voor zover Logo Maker probeert een geschil op te lossen, zal Logo Maker dit te goeder trouw doen, uitsluitend op basis van het beleid van LOGOMAKER. Logo Maker zal geen oordeel vellen over juridische kwesties of claims.

C. Vrijstelling van groepsactie / juryrechtspraak

Content Arcade is toegewijd aan het beschermen van de veiligheid van uw informatie, ONGEACHT OF U DE APP HEBT VERKREGEN OF GEBRUIKT VOOR PERSOONLIJKE, COMMERCIËLE OF ANDERE DOELEINDEN, U GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALLE GESCHILLEN TUSSEN U EN LOGO MAKER ZULLEN WORDEN OPLOSSING DOOR BINDENDE, INDIVIDUELE ARBITRAGE EN DAT U EN LOGO MAKER WIJZIGEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK AF VAN PROEF DOOR JURY. U KUNT CLAIMS ALLEEN OP EIGEN NAMENS INDIENEN. NOCH JIJ, NOCH TLOGO MAKER ZAL DEELNEMEN AAN EEN KLASSE ACTIE OF KLASSE-BREDE ARBITRAGE VOOR ENIGE CLAIMS DIE ONDER DEZE OVEREENKOMST VALLEN. U GAAT OOK AKKOORD OM NIET DEEL TE NEMEN AAN CLAIMS DIE DOOR EEN PRIVATE ADVOCAAT-GENERAAL OF IN EEN REPRESENTATIEVE CAPACITEIT WORDEN INGEDIEND, OF GECONSOLIDEERDE CLAIMS WAARBIJ EEN ANDERE ACCOUNT BETREKKING HEEFT.

14. Algemeen

A. Toewijzing

Deze overeenkomst en alle rechten en licenties die hieronder worden verleend, mogen niet door u worden overgedragen of toegewezen, maar kunnen zonder beperking door Logo Maker worden toegewezen. Elke poging tot overdracht of toewijzing die hiermee in strijd is, is nietig.

Wat gebeurt er als Content Arcade mijn account sluit?

In het geval dat Content Arcade uw account sluit vanwege uw schending van de Servicevoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen als u om verwijdering van uw gegevens wilt verzoeken. Onze beheerders zullen dergelijke verzoeken beoordelen in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen.

B. Kennisgevingsprocedures en wijzigingen in de overeenkomst

Logo Maker kan u mededelingen doen, ongeacht of dergelijke mededelingen wettelijk verplicht zijn of voor marketingdoeleinden of andere zakelijke doeleinden zijn, aan u via e-mail, schriftelijke of papieren mededeling, of door plaatsing van een dergelijke mededeling op onze website, zoals bepaald door Logo Maker naar eigen goeddunken. Logo Maker behoudt zich het recht voor om de vorm en de middelen te bepalen voor het verstrekken van kennisgevingen aan onze Gebruikers, op voorwaarde dat u zich kunt afmelden voor bepaalde wijzen van kennisgeving zoals beschreven in deze Overeenkomst. Logo Maker is niet verantwoordelijk voor enige automatische filtering die u of uw netwerkprovider mogelijk toepast op e-mailmeldingen die we sturen naar het e-mailadres dat u ons opgeeft. Logo Maker kan, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken, en daarom dient u deze pagina regelmatig te bekijken. Wanneer we de Overeenkomst op een materiële manier wijzigen, zullen we de ‘laatst gewijzigd’ datum onderaan deze pagina updaten. Als u de app blijft gebruiken na een dergelijke wijziging, betekent dit dat u akkoord gaat met de nieuwe gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of toekomstige gebruiksvoorwaarden, mag u de app niet gebruiken of openen (of blijven).

C. Volledige overeenkomst / deelbaarheid

Deze Overeenkomst, samen met eventuele wijzigingen en eventuele aanvullende overeenkomsten die u met Logo Maker aangaat in verband met de App, vormt de volledige overeenkomst tussen u en Logo Maker met betrekking tot de App. Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst, die volledig van kracht en van kracht blijven, behalve in het geval van niet-afdwingbaarheid. van de universele afstandsverklaring inzake class action / juryrechtspraak, zal de volledige arbitrageovereenkomst niet afdwingbaar zijn.

D. Geen verklaring van afstand

Geen enkele verklaring van afstand van enige voorwaarde van deze Overeenkomst zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde, en het nalaten van LOGOMAKER om enig recht of bepaling onder deze Overeenkomst te doen gelden, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.

E. Contact

Neem contact met ons op [email protected] als u vragen heeft over deze overeenkomst. Deze overeenkomst is voor het laatst gewijzigd op 19-09-18.

Privacybeleid

Welkom bij Content Arcade, de aanbieder van de LOGO MAKER-website en mobiele applicatie ("Logo Maker", "wij" of "ons"). Logo Maker doet er alles aan om de privacy te beschermen van alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot onze applicatie ("u" of "Gebruikers"). Dit privacybeleid is van toepassing op onze website www.contentarcade.com en de mobiele Logo Maker-app voor iPhone-, Android- of Windows-mobiele apparaten (gezamenlijk de "Logo Maker-app" of onze "App"). Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de praktijken van bedrijven die wij bezitten, controleren of waarmee wij verenigd zijn. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze service, geeft u aan dat u onze verzameling, opslag, gebruik en openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

1. INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

Over het algemeen. We verzamelen persoonlijke informatie van onze gebruikers om u een gepersonaliseerde, nuttige en efficiënte ervaring te bieden. De categorieën informatie die we verzamelen, kunnen zijn:

Informatie die u verstrekt. We kunnen persoonlijke informatie die u invoert in onze Service verzamelen en opslaan of op een andere manier aan ons verstrekken, waaronder uw naam, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, gebruikersnaam en wachtwoord. Om uw Logo Maker te maken, heeft de app toegang tot uw video's en muziekbibliotheek die zijn opgeslagen op uw mobiele apparaat, op websites van derden waar ze zijn opgeslagen, of op andere plaatsen waar ze mogelijk zijn opgeslagen. We kunnen ook alle communicatie tussen gebruik en Logo Maker verzamelen, evenals alle informatie die u verstrekt als u deelneemt aan interactieve functies van de App (bijv.Games, wedstrijden, promoties, enquêtes, enz.). Gebruikersinhoud. We verzamelen uw persoonlijke informatie in alle gebruikersinhoud die u maakt, deelt, opslaat of naar de app verzendt, waaronder video- of andere afbeeldingsbestanden, muziekwerken, geluidsopname, gesproken tekst, geschreven forumcommentaar, informatie, gegevens, tekst, scripts , grafische en interactieve functies gegenereerd, geleverd of anderszins toegankelijk gemaakt door Logo Maker. Informatie die we ontvangen van sociale netwerksites. Wanneer u via verschillende sociale media met onze site communiceert, zoals wanneer u inlogt en deelt via Facebook, Instagram en anderen, kunnen we informatie ontvangen van het sociale netwerk, waaronder uw profielinformatie, profielfoto, geslacht, gebruikersnaam, gebruikers-ID die aan ons is gekoppeld. uw sociale media-account, leeftijdscategorie, taal, land, vriendenlijst en alle andere informatie die u het sociale netwerk toestaat te delen met derden. De gegevens die we ontvangen, zijn afhankelijk van uw privacy-instellingen bij het sociale netwerk. U dient altijd uw privacy-instellingen op websites en diensten van derden te bekijken en indien nodig aan te passen voordat u deze koppelt of verbindt met onze website of Dienst. Informatie over anderen. Met uw toestemming heeft Logo Maker toegang tot uw lijst met contactpersonen die beschikbaar is op uw mobiele apparaat om uw Logo Maker-creaties te delen of om uw vrienden en contacten uit te nodigen om verbinding te maken met onze Service. We kunnen ook informatie over anderen verzamelen als u onze Service gebruikt voor het uploaden, delen en / of distribueren van Gebruikersinhoud die informatie over anderen bevat, inclusief hun naam, afbeelding en online contactgegevens. Metadata. Logo Maker verzamelt metagegevens die zijn gekoppeld aan gebruikersinhoud. Metagegevens bestaan ​​doorgaans uit hoe, wanneer, waar en door wie een stuk gebruikersinhoud is verzameld en hoe die inhoud is opgemaakt. Gebruikers kunnen metadata toevoegen of hebben toegevoegd aan hun gebruikersinhoud, inclusief trefwoorden die bij een foto of video zijn gepost, inclusief namen, geografische informatie, opmerkingen of andere gegevens. Hierdoor zijn uw gegevens beter doorzoekbaar en interactiever. De metagegevens kunnen echter toegankelijk zijn voor anderen als u de gebruikersinhoud deelt met anderen of op sociale mediasites van derden.

We gebruiken deze informatie om de functies en functionaliteit van de app te bedienen, te onderhouden en aan u te bieden, en om rechtstreeks met u te communiceren, zoals om u e-mailberichten en pushmeldingen te sturen, en om u toe te staan ​​uw creaties te delen op de website. App met uw contacten of sociale mediasites. We kunnen u ook servicegerelateerde e-mails of berichten sturen (bijv. Accountverificatie, orderbevestigingen, wijziging of updates van functies van de app, technische en veiligheidskennisgevingen). Zie "Uw keuzes met betrekking tot uw gegevens" hieronder voor meer informatie over uw communicatievoorkeuren.

Gebruik van cookies en andere technologie om informatie te verzamelen.

We verzamelen automatisch bepaalde soorten gebruiksinformatie wanneer u onze website bezoekt of onze Service gebruikt. Wanneer u de app bezoekt, kunnen we een of meer cookies - een klein tekstbestand met een reeks alfanumerieke tekens - naar uw computer sturen die uw browser uniek identificeert en waarmee we u kunnen helpen sneller in te loggen en uw navigatie door de site te verbeteren. Een cookie kan ons ook informatie geven over hoe u de app gebruikt (bijv. De pagina's die u bekijkt, de links waarop u klikt, hoe vaak u de app opent en andere acties die u op de app uitvoert), en ons in staat stellen om uw gebruik van de app in de loop van de tijd. We kunnen logbestandinformatie van uw browser of mobiele apparaat verzamelen elke keer dat u de app opent. Logbestandinformatie kan anonieme informatie bevatten, zoals uw webverzoek, Internet Protocol ("IP") adres, browsertype, informatie over uw mobiele apparaat, verwijzende / exit-pagina's en URL's, aantal klikken en hoe u omgaat met links op de App. , domeinnamen, bestemmingspagina's, bekeken pagina's en andere dergelijke informatie. We kunnen clear gifs (ook bekend als webbakens) gebruiken die worden gebruikt om anoniem de online gebruikspatronen van onze gebruikers te volgen. Daarnaast kunnen we ook clear gifs gebruiken in HTML-gebaseerde e-mails die naar onze gebruikers worden verzonden om bij te houden welke e-mails worden geopend en op welke links wordt geklikt door ontvangers. De informatie maakt nauwkeurigere rapportage en verbetering van de app mogelijk. We kunnen ook analytische gegevens verzamelen of analytische tools van derden gebruiken , om ons te helpen verkeer- en gebruikstrends voor de app te meten. Deze tools verzamelen informatie die door uw browser of mobiele apparaat wordt verzonden, inclusief de pagina's die u bezoekt, uw gebruik van applicaties van derden en andere informatie die u helpt s bij het analyseren en verbeteren van de App.

Wanneer u onze app opent met of via een mobiel apparaat, kunnen we unieke identificatienummers ontvangen of verzamelen en opslaan die zijn gekoppeld aan uw apparaat ("apparaat-ID"), mobiele provider, apparaattype en fabrikant, telefoonnummer en, afhankelijk van uw instellingen van uw mobiele apparaat, uw geografische locatiegegevens, inclusief GPS-coördinaten (bijv. breedte- en / of lengtegraad) of soortgelijke informatie over de locatie van uw mobiele apparaat.

We gebruiken of kunnen de gegevens gebruiken die zijn verzameld via cookies, logbestand, apparaat-ID's, locatiegegevens en clear gifs-informatie om: (a) informatie te onthouden, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren tijdens uw bezoek of de volgende keer dat u bezoekt de website; (b) aangepaste, gepersonaliseerde inhoud en informatie verstrekken, inclusief advertenties; (c) het leveren en bewaken van de effectiviteit van onze Service; (d) geaggregeerde statistieken bijhouden, zoals het totale aantal bezoekers, het verkeer, het gebruik en de demografische patronen op onze website en onze Service; (e) technologische problemen diagnosticeren of oplossen; en (f) anderszins om onze service te plannen en te verbeteren.

2. PERSOONLIJKE INFORMATIE DELEN MET DERDEN

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen in de hieronder beschreven gevallen. Zie het gedeelte "Uw keuzes met betrekking tot uw informatie" hieronder voor meer informatie over uw keuzes met betrekking tot uw informatie.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen met:

Andere bedrijven die eigendom zijn van of onder gemeenschappelijk eigendom zijn als Logo Maker, waaronder ook onze dochterondernemingen vallen (d.w.z. elke organisatie die we bezitten of controleren) of onze uiteindelijke houdstermaatschappij (d.w.z. elke organisatie die ons bezit of controleert) en alle dochterondernemingen die het bezit. Deze bedrijven zullen uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als wij onder dit beleid kunnen;

Externe leveranciers, consultants en andere serviceproviders die namens ons diensten verlenen om hun werk voor ons uit te voeren, waaronder het identificeren en aanbieden van gerichte advertenties, inhoud of dienstverlening, of het leveren van analysediensten; Onze zakenpartners die u samen met ons een dienst aanbieden, bijvoorbeeld bij het organiseren van een mede-gesponsorde wedstrijd of promotie;

Derden waarvan wij denken dat ze u producten of diensten kunnen aanbieden waarvan u mogelijk geniet;

Derden op uw verzoek. U kunt bijvoorbeeld de optie hebben om uw Logo Maker-logo's met uw vrienden te delen via e-mail, sms-berichten of verschillende sociale-mediasites;

Het publiek op uw verzoek. Als je interactie hebt met onze site of app op sociale media, bijvoorbeeld door je video's #LOGOMAKER op Instagram te taggen, wordt dat stukje gebruikersinhoud gekoppeld aan Logo Maker op onze website of sociale mediaprofielen en kan Logo Maker je gebruikersinhoud openbaar weergeven ;

Andere partijen in verband met een bedrijfstransactie, zoals een fusie, verkoop van bedrijfsactiva of aandelen, reorganisatie, financiering, wijziging van zeggenschap of overname van ons geheel of een deel van ons bedrijf door een ander bedrijf of derde partij of in geval van faillissement of aanverwante of soortgelijke procedures; en Derden zoals vereist om (i) te voldoen aan toepasselijke wet-, regelgeving, dagvaarding / gerechtelijk bevel, juridische procedure of ander overheidsverzoek, (ii) onze Gebruiksvoorwaardenovereenkomst af te dwingen, inclusief het onderzoek naar mogelijke schendingen daarvan, (iii) te onderzoeken en onszelf verdedigen tegen claims of aantijgingen van derden, (iv) beschermen tegen schade aan de rechten, eigendommen of veiligheid van Logo Maker, zijn gebruikers of het publiek zoals vereist of toegestaan ​​door de wet en (v) criminele (inclusief fraude of stalking), beveiligings- of technische problemen.

We kunnen ook informatie met anderen delen in een geaggregeerde en anonieme vorm die u redelijkerwijs niet direct als individu identificeert.

3. UW KEUZES MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS

Marketingcommunicatie. Als u geen promotionele e-mails wilt ontvangen, kunt u op de knop 'uitschrijven' klikken in promotionele e-mailcommunicatie. Houd er rekening mee dat u zich niet mag uitschrijven of afmelden voor niet-promotionele berichten over uw account, zoals accountverificatie, wachtwoord of lokale nummerverzoeken, orderbevestigingen, wijziging of updates van functies van de app, of technische en veiligheidskennisgevingen.

Online advertentie. We kunnen online advertentienetwerken van derden toestaan ​​om in de loop van de tijd informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website, zodat ze advertenties kunnen afspelen of weergeven die relevant kunnen zijn voor uw interesses op onze app en op andere websites of apps. Meestal wordt de informatie die we delen verstrekt via cookies of vergelijkbare volgtechnologieën. De enige manier om u volledig af te melden voor het verzamelen van informatie via cookies of andere trackingtechnologie, is door de instellingen van uw browser of mobiele apparaat actief te beheren. Raadpleeg de technische informatie van uw browser of mobiele apparaat voor instructies over het verwijderen en schakel cookies en andere tracking- / opnametools uit. (voor meer informatie over cookies, clear gifs / webbakens en gerelateerde technologieën, kunt u http://www.allaboutcookies.org en / of de online bronnen van het Network Advertising Initiative bezoeken. , op http://www.networkadvertising.org). Afhankelijk van uw mobiele apparaat kunt u mogelijk geen trackingtechnologieën beheren via instellingen.

Dataretentie: we bewaren uw informatie zolang uw account actief is of zolang dit nodig is om u diensten te verlenen. Na beëindiging of deactivering van uw account kan Logo Maker informatie (inclusief gebruikersinhoud) gedurende een commercieel redelijke tijd bewaren voor back-up-, archiverings- en / of auditdoeleinden. Neem contact met ons op via [email protected] als u uw account wilt verwijderen. Houd er rekening mee dat we geen inhoud kunnen verwijderen die u met anderen of met sociale mediasites hebt gedeeld.

4. VEILIGHEID EN OPSLAG VAN INFORMATIE

Logo Maker geeft om de veiligheid van uw informatie en gebruikt commercieel redelijke fysieke, administratieve en technologische veiligheidsmaatregelen om de integriteit en veiligheid te behouden van alle informatie die we verzamelen en die we delen met onze serviceproviders. Geen enkel beveiligingssysteem is echter ondoordringbaar en we kunnen de veiligheid van onze systemen niet 100% garanderen. In het geval dat informatie onder onze controle wordt gecompromitteerd als gevolg van een inbreuk op de beveiliging, zullen we redelijke stappen ondernemen om de situatie te onderzoeken en waar nodig de personen van wie de informatie mogelijk is gecompromitteerd op de hoogte stellen en andere stappen ondernemen, in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Uw informatie die via de app wordt verzameld, kan worden opgeslagen en verwerkt in Singapore of enig ander land waar Logo Maker of haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of serviceproviders faciliteiten hebben. Als u zich in de Europese Unie of andere regio's bevindt waar wetten gelden voor het verzamelen en gebruiken van gegevens die kunnen verschillen van de Britse wetgeving, houd er dan rekening mee dat we informatie, inclusief persoonlijke informatie, kunnen overdragen naar een land en jurisdictie die niet dezelfde gegevensbescherming hebben. wetten als uw rechtsgebied, en u stemt in met de overdracht van informatie naar het VK of enig ander land waarin het Bedrijf of zijn moederbedrijf, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of serviceproviders faciliteiten onderhouden en het gebruik en de openbaarmaking van informatie over u zoals beschreven in dit Privacybeleid.

5. PERSONEN ONDER DE LEEFTIJD VAN 13

Logo Maker verzamelt of vraagt ​​niet bewust informatie van iemand jonger dan 13 jaar en staat dergelijke personen niet bewust toe zich te registreren voor de App. De app en de inhoud ervan zijn niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. In het geval dat we vernemen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar zonder toestemming van de ouders, zullen we die informatie zo snel mogelijk verwijderen. Als u denkt dat we mogelijk informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar, neem dan contact met ons op via [email protected]

6. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

De apps kunnen links bevatten naar en van websites van derden van onze zakenpartners, adverteerders en sociale mediasites. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor hun beleid. Controleer het individuele beleid voordat u informatie naar die websites verzendt.

7. UPDATES VAN DIT BELEID

We behouden ons het recht voor om dit beleid van tijd tot tijd te wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we de datum "Laatste herziening" hieronder wijzigen en het bijgewerkte beleid op deze pagina plaatsen.

8. CONTACT MET ONS OPNEMEN

438, Streatham High Road Londen, VK. SW16 3PX

Als u vragen heeft over dit beleid, neem dan contact met ons op via [email protected]

9. LAATSTE HERZIENINGSDATUM

Dit beleid is voor het laatst herzien en van kracht op 21 augustus 2019